ახლანდელი განგრძობითი დროის კითხვითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი განგრძობითი დრო [present continuous ან progressive] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც ხდება ამჟამად (საუბრის განმავლობაში, მანამდე ან ცოტა ხნის შემდეგ).

თავისი კითხვითი [interrogative] ფორმით ზმნა კითხვას სვამს, ხდება თუ არა მოქმედება ახლა.

Form

ახლანდელი განგრძობითი დროს კითხვით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{გამონაკლისებისთვის იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმა}.

Example

 1. საუბრის მომენტი
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. დროებითი მოქმედებები
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. დაგეგმილი მოქმედებები
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. სტაბილური სიტუაციები
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

ახლანდელი განგრძობითი დროის კითხვითი ფორმა გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში:

 1. საუბრის მომენტი;
 2. დროებითი მოქმედებები (რომლებიც მომავალში დასრულდება);
 3. სამომავლოდ დაგეგმილი მოქმედებები;
 4. ცვლილებები და ტენდენციები;
 5. სტაბილური სიტუაციები.

Summary

ახლანდელი განგრძობითი დროის [present continuous] კითხვითი [interrogative] ფორმით ზმნა კითხვას სვამს, ხდება თუ არა მოქმედება ახლა, საუბრის მომენტში.

სტრუქტურა შემდეგია:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

მაგალითად:
— “Is he working on an important project today?” = ახლანდელი განგრძობითი დრო გამოვიყენეთ, რათა კითხვა დაგვესვა, ხდება თუ არა მოქმედება ახლა, საუბრის მომენტში.
♦ “Does he work on important projects?” = ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო გამოვიყენეთ, რათა კითხვა დაგვესვა მოქმედებისთვის, რომელიც მეორდება ან ყოველთვის აწმყოში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

 

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License