ახლანდელი განგრძობითი დროის კითხვითი ფორმა

Introduction

ახლანდელი განგრძობითი დრო [present continuous ან progressive] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც ხდება ამჟამად (საუბრის განმავლობაში, მანამდე ან ცოტა ხნის შემდეგ).

თავისი კითხვითი [interrogative] ფორმით ზმნა კითხვას სვამს, ხდება თუ არა მოქმედება ახლა.

Form

ახლანდელი განგრძობითი დროს კითხვით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{გამონაკლისებისთვის იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმა}.

Example

 1. საუბრის მომენტი
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Are we speaking?
 2. დროებითი მოქმედებები
  • Am I looking for a new shirt?
  • Is Paul working hard to buy new shoes?
  • Are we staying in this apartment for 3 weeks?
 3. დაგეგმილი მოქმედებები
  • Am I leaving early tonight?
  • Is he going to the cinema on Friday evening?
  • Are we going on holiday at the end of this month?
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
  • Am I getting happier and happier?
  • Is the world getting warmer?
  • Are we becoming better at volleyball?
 5. სტაბილური სიტუაციები
  • Am I always watching the news?
  • Is he talking consistently?
  • Are they always having lunch at 14:00?

Use

ახლანდელი განგრძობითი დროის კითხვითი ფორმა გამოიყენება შემდეგ სიტუაციებში:

 1. საუბრის მომენტი;
 2. დროებითი მოქმედებები (რომლებიც მომავალში დასრულდება);
 3. სამომავლოდ დაგეგმილი მოქმედებები;
 4. ცვლილებები და ტენდენციები;
 5. სტაბილური სიტუაციები.

Summary

ახლანდელი განგრძობითი დროის [present continuous] კითხვითი [interrogative] ფორმით ზმნა კითხვას სვამს, ხდება თუ არა მოქმედება ახლა, საუბრის მომენტში.

სტრუქტურა შემდეგია:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

მაგალითად:
— “Is he working on an important project today?” = ახლანდელი განგრძობითი დრო გამოვიყენეთ, რათა კითხვა დაგვესვა, ხდება თუ არა მოქმედება ახლა, საუბრის მომენტში.
♦ “Does he work on important projects?” = ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო გამოვიყენეთ, რათა კითხვა დაგვესვა მოქმედებისთვის, რომელიც მეორდება ან ყოველთვის აწმყოში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.