Unit 5.2

İndiki Davamedici Sual Halı

Advertising

Introduction

İndiki davamedici [present continuous] zaman indi baş verən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır (danışma anından əvvəl, danışarkən və danışma anından sonra).

Sual [interrogative] halında ifadə edildikdə fel indi baş verən bir şey barədə sual formalaşdırmaq üçün istifade edilir.

Form

İndiki davamedici zaman sual halında bu quruluşa malikdir:
To be + mübtəda + [fel + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{İstisanalar üçün indiki davamedici zamanln təsdiq halına baxın}.

Example

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Dəyişikliklər və meyillər
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Hadisələrin ardıcıllığı
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər
  • Is he looking for the map?
  •  Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

İndiki davamedici zamanı sual halında şağıdakıları inkar etmək üçün istifadə edirik:

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər;
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər;
 3. Dəyişikliklər və meyillər;
 4. Hadisələrin ardıcıllığı;
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər (gələcəkdə bitəcək);

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman sual [interrogative] halında danışma anı ətrafında gedən vəziyyətlər barədə sual vermək üçün istifadə olunur.

İndiki davamedici [present continuous] zamanı sual [interrrogative] halında istifadə etdiyimiz zaman cümlə to be ilə başlayır və sonra mübtəda artırılır və –ing ilə bitən bir fel gəlir.

Məsələn:
— “Is he working on an important project today?” = Danışıq zamanı baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün (o anda) indiki davamedici zamandan istifadə edirik.
♦ “Does he work on important projects?” = İndiki zamanı [present simple] vaxtda dəfələrlə və ya daima baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün sadə istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License