Unit 5.2

İndiki Davamedici Sual Halı

Introduction

İndiki davamedici [present continuous] zaman indi baş verən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır (danışma anından əvvəl, danışarkən və danışma anından sonra).

Sual [interrogative] halında ifadə edildikdə fel indi baş verən bir şey barədə sual formalaşdırmaq üçün istifade edilir.

Form

İndiki davamedici zaman sual halında bu quruluşa malikdir:
To be + mübtəda + [fel + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{İstisanalar üçün indiki davamedici zamanln təsdiq halına baxın}.

Example

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Dəyişikliklər və meyillər
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Hadisələrin ardıcıllığı
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər
  • Is he looking for the map?
  •  Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

İndiki davamedici zamanı sual halında şağıdakıları inkar etmək üçün istifadə edirik:

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər;
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər;
 3. Dəyişikliklər və meyillər;
 4. Hadisələrin ardıcıllığı;
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər (gələcəkdə bitəcək);

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman sual [interrogative] halında danışma anı ətrafında gedən vəziyyətlər barədə sual vermək üçün istifadə olunur.

İndiki davamedici [present continuous] zamanı sual [interrrogative] halında istifadə etdiyimiz zaman cümlə to be ilə başlayır və sonra mübtəda artırılır və –ing ilə bitən bir fel gəlir.

Məsələn:
— “Is he working on an important project today?” = Danışıq zamanı baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün (o anda) indiki davamedici zamandan istifadə edirik.
♦ “Does he work on important projects?” = İndiki zamanı [present simple] vaxtda dəfələrlə və ya daima baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün sadə istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises