Unit 6.2

Gerund

Introduction

Gerund, bir hərəkət, bir müddət və ya bir vəziyyətə istinad edən bir isim kimi fəaliyyət göstərən bir feldir.

Form

Gerund felin əsas forması və -ing-dən ibarətdir.

Example

  • He is good at ballroom dancing.
  • She enjoys playing with her friends in the park.
  • Counting to ten is easy.
  • Reading the newspaper is important.
  • I like going to museums.
  • She is always listening to that song.

Use

Gerund bir hərəkət, bir müddət və ya bir vəziyyətə istinad etmək üçün istifadə edilir.

Felin sonuna “-ing” hissəciyi artırmaqla əmələ gəlir və ismə çevrilir.

Summary

Gerund, bir hərəkət, bir müddət və ya bir vəziyyətə istinad edən bir isim kimi fəaliyyət göstərən bir feldir. Gerundlar felin  -ing artırmaqla əmələ gəlir.

Məsələn:
— “I like playing football.“ = Play  sözünün gerund forması playing-dir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises

External link to Gerund exercises (37).
License

  • Gerund from English Grammar A1 Level for Azeri speakers.
  • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
  • Educators, Some Rights Reserved.
  • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-az/?p=104