Unit 10.1

Nisbi Əvəzliklər

Advertising

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

Nisbi əvəzliklər [relative pronouns] nisbi cümlələri təqdim etmək üçün istifadə olunur.

Form

Nisbi əvəzliklər onlara bağlı ismi təyin və ya müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Adətən isimlərdən sonra gəlirlər və ayrıca kişi və qadın arasında heç bir fərq olmadan tək və ya çoxluğa işarə edə bilərlər. Asılı (və ya nisbi) cümlələri təqdim edir və müstəqil cümlələrə bağlayırlar.

Nisbi əvəzliklər nisbi cümlədə təkrarlanmamaq üçün əsas bənddə ifadə olunan mübtədanı əvəz edərək insanlara və ya şeylərə istinad edir. İnsanların və şeylərin əsas nisbi əvəzlikləri bunlardır: whichwhothat.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

İnsanları və əşyaları müəyyənləşdirmək və onlar haqqında ikinci/əlavə məlumat əlavə etmək üçün  which, whothat olan nisbi əvəzliklərdən istifadə edirik.

That əvəzliyinin təkrarlanmaması üçün which əvəzliyini da istifadə edirik (unutmayın ki, bəzən bu əvəzliyi istifadə etməyə də bilərik).

İnsanlar və əşyaların nisbi əvəzliklərinin istifadəsi:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Nisbi əvəzliklər [relative pronouns] nisbi cümlələri təqdim etmək üçün istifadə olunur. Cümlənin nisbi hissəsində təkrarlanmamaq üçün əsas hissədə ifadə olunan mübtədanı əvəz edərək insanlara və ya əşyalara istinad edirlər.

Adətən isimlərdən sonra gəlir və kişi ilə qadın arasında heç bir fərq olmadan tək və ya çoxluğa müraciət edə bilirlər.

Nisbi əvəzliklər [relative pronouns]: which (şeylər üçün), who (insanlar üçün) və that (həm insanlar, həm əşalar üçün).

Məsələn:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Restaurant əşyal (şey olduğu) üçün which istifadə edilir.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Man insan olduğu üçün who istifadə edilir.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That həm insanlar, həm əşyalar üçün istifadə olunur

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License