მიმართებითი ნაცვალსახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ნაცვალსახელები [Pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გვეხმარება, თავი ავარიდოთ არსებითი სახელის განმეორებას.

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება დამოკიდებული წინადადების წარსადგენად.

Form

მიმართებითი ნაცვალსახელები მიემართება ადამიანებს ან საგნებს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც გამოხატულია ძირითად წინადადებაში, რითაც გვეხმარება თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში.

ძირითადი მიმართებითი ნაცვალსახელებია: which, who და that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

მიმართებითი ნაცვალსახელები გამოიყენება:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

Which და that გამოიყენება მეორეხარისხოვანი/დამატებითი ინფორმაციის გადმოსაცემად; which შეიძლება ასევე გამოვიყენოთ that სიტყვის განმეორების თავიდან ასაცილებლად (გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება, რომ ხანდახან შესაძლებელია ამ ნაცვალსახელების გამოტოვება).

Summary

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება დამოკიდებული წინადადების წარსადგენად. იგი მიემართება ადამიანებს ან საგნებს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც გამოხატულია ძირითად წინადადებაში, რითაც გვეხმარება თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში.

ესენია: which, who და that.

მაგალითად:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Which მიემართება საგნებს.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Who მიემართება ადამიანებს.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That მიემართება საგნებსაც და ადამიანებსაც.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License