მიმართებითი ნაცვალსახელები

Introduction

ნაცვალსახელები [Pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გვეხმარება, თავი ავარიდოთ არსებითი სახელის განმეორებას.

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება დამოკიდებული წინადადების წარსადგენად.

Form

მიმართებითი ნაცვალსახელები მიემართება ადამიანებს ან საგნებს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც გამოხატულია ძირითად წინადადებაში, რითაც გვეხმარება თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში.

ძირითადი მიმართებითი ნაცვალსახელებია: which, who და that.

Example

Which

  • I had a banana yesterday, which is my favorite fruit.
  • She is a waitress at the restaurant at which Mary works.
  • We are going to a library which has free internet.

Who

  • I am the one who prepared lunch.
  • He is the man who cooked our dinner.
  • They are the teachers who work at his school.

That

  • I bought the red wine that you told me about.
  • The breakfast that I had yesterday was great.
  • These are the books that were written by my friend.

Use

მიმართებითი ნაცვალსახელები გამოიყენება:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

Which და that გამოიყენება მეორეხარისხოვანი/დამატებითი ინფორმაციის გადმოსაცემად; which შეიძლება ასევე გამოვიყენოთ that სიტყვის განმეორების თავიდან ასაცილებლად (გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება, რომ ხანდახან შესაძლებელია ამ ნაცვალსახელების გამოტოვება).

Summary

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება დამოკიდებული წინადადების წარსადგენად. იგი მიემართება ადამიანებს ან საგნებს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც გამოხატულია ძირითად წინადადებაში, რითაც გვეხმარება თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში.

ესენია: which, who და that.

მაგალითად:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = Which მიემართება საგნებს.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = Who მიემართება ადამიანებს.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That მიემართება საგნებსაც და ადამიანებსაც.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises