ქონა/ყოლა მტკიცებით ფორმაში


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Have/have got  (ქონა, ყოლა) გამოხატავს ისეთ მდგომარეობებს, როგორიცაა საკუთრება, ურთიერთობა, ავადმყოფობა და  ადამიანების ან საგნების მახასიათებლები.

მტკიცებით [affirmative] ფორმაში ზმნა ადასტურებს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

have და have got ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში შემდეგნაირად წარმოგვიდგება:

ქონა/ყოლა To have

მტკიცებით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has აქვთ/აქვს (ჰყავთ/ჰყავს): მტკიცებით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have გადადის has-ში;
 • have ზმნას მხოლობითი რიცხვის, მესამე პირის მტკიცებით ფორმაში შემოკლებული ვერსია არ აქვს.
Subject have/has Short form
I have I’ve
You have You’ve
He has
She has
It has
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

ქონა/ყოლა To have got

მტკიცებით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has აქვთ/აქვს (ჰყავთ/ჰყავს): მტკიცებით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have გადადის has-ში;
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • I have got lunch at 2 p.m.
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have და have got გამოიყენება, როცა გვსურს დავარასტუროთ, რომ რაღაც ან ვიღაც წარმოადგენს ვინმეს საკუთრებას. იგი ასევე გამოიყენება ურთიერთობების, ავადმყოფობის ან თვისებებისთვის, რომლებიც ახასიათებს ადამიანებსა და საგნებს, თუმცა, მათი სრული ურთიერთმონაცვლეობა მაინც არ ხდება.

 • To have
  • შეიძლება გამოხატავდეს მოქმედებას;
  • შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს.
 • To have got
  • არ გამოხატავს მოქმედებას;
  • გამოხატავს მხოლოდ ახლანდელ დროს.

Summary

Have და have got, მტკიხებით [affirmative] ფორმაში გამოიყენება, რათა დაადასტუროს საკუთრება, ურთიერთობები, ავადმყოფობა და სუბიექტის სხვა მახასიათებლები, თუმცა, ერთს მეორის ნაცვლად ვერ გამოვიყენებთ.

 • Have შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს. სტრუქტურა ასეთია:
  Subject + have/has + object + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)
 • Have got ვერ გამოხატავს ქმედებებს და გამოიყენება მხოლოდ ახლანდელ დროში. სტრუქტურა ასეთია:
  Subject + have/has got + object + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.“=  have გამოიყენება, რადგან საქმე გვაქვს მოქმედებასთან.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = have და have got გამოიყენება, რადგან ვსაუბრობთ საკუთრებაზე ახლანდელ დროში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License