წარსული მარტივი დრო უარყოფით ფორმაში

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

წარსული მარტივი დრო [past simple] გამოხატავს სიტუაციებს, შემთხვევებსა და მოქმედებს, რომლებიც წარსულში მოხდა.

უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

წარსულ დროში წესიერ [regular] და არაწესიერ [irregular]* ზმნებს უარყოფით ფორმაში აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + did + not + verb + …

  • Did არის do ზმნის წარსული დრო.
  • უარყოფითში მოკლე ფორმა არის didn’t.
Subjectdid + notVerbShort Form
Idid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Hedid notworkdidn’t
Shedid notworkdidn’t
Itdid notworkdidn’t
Wedid notworkdidn’t
Youdid notworkdidn’t
Theydid notworkdidn’t

*არაწესიერი ზმნების კითხვითი და უარყოფითი ფორმები იმავე სტრუქტურისაა, როგორიც წესიერი ზმნები.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის უარყოფით ფორმას, რათა ვუარყოთ:

  1. ხანმოკლე დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც არ მომხდარა;
  2. ხანგრძლივი დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც არ მომხდარა;
  3.  განმეორებადი მოქმედებები და ჩვევები, რომლებიც წარსულში არ მომხდარა;
  4. წარსული მოქმედებები, რომლებიც არ მომხდარა და რომელთაც ახლავთ შემდეგი დროის გარემოებები: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის [past simple] უარყოფით [negative] ფორმას, რათა ვუარყოთ სიტუაციები, რომლებიც მოხდა წარსულში და ახლა დასრულებულია.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + did + not + verb + …

მაგალითად:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროის [past simple], რათა ვუარყოთ წარსულის სიტუაციები, რომლებიც არ მომხდარა.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book