წარსული მარტივი დრო უარყოფით ფორმაში

Introduction

წარსული მარტივი დრო [past simple] გამოხატავს სიტუაციებს, შემთხვევებსა და მოქმედებს, რომლებიც წარსულში მოხდა.

უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

წარსულ დროში წესიერ [regular] და არაწესიერ [irregular]* ზმნებს უარყოფით ფორმაში აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + did + not + verb + …

  • Did არის do ზმნის წარსული დრო.
  • უარყოფითში მოკლე ფორმა არის didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

*არაწესიერი ზმნების კითხვითი და უარყოფითი ფორმები იმავე სტრუქტურისაა, როგორიც წესიერი ზმნები.

Example

  1. I didn’t bake delicious biscuits yesterday.
  2. He didn’t study a lot for the exams.
  3. She didn’t do exercise last Monday.
  4. They didn’t travel around the world last year.

Use

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის უარყოფით ფორმას, რათა ვუარყოთ:

  1. ხანმოკლე დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც არ მომხდარა;
  2. ხანგრძლივი დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც არ მომხდარა;
  3.  განმეორებადი მოქმედებები და ჩვევები, რომლებიც წარსულში არ მომხდარა;
  4. წარსული მოქმედებები, რომლებიც არ მომხდარა და რომელთაც ახლავთ შემდეგი დროის გარემოებები: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის [past simple] უარყოფით [negative] ფორმას, რათა ვუარყოთ სიტუაციები, რომლებიც მოხდა წარსულში და ახლა დასრულებულია.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + did + not + verb + …

მაგალითად:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროის [past simple], რათა ვუარყოთ წარსულის სიტუაციები, რომლებიც არ მომხდარა.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.