Unit 6.1

Thì quá khứ đơn ở thể phủ định

Advertising

Introduction

Quá khứ đơn [past simple] là thì dùng để diễn tả các tình huống, sự kiện và hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Khi được dùng ở thể phủ định [negative], động từ phủ định, bác bỏ một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Quá khứ đơn [past simple] của động từ thường [regular] và bất quy tắc [irregular], ở thể phủ định, có cấu trúc:
Subject + did + not + verb + …

  • Did là hình thức quá khứ của động từ do.
  • Dạng rút gọn của thể phủ định là didn’t.
Subject did + not Verb Short Form
I did not work didn’t
You did not work didn’t
He did not work didn’t
She did not work didn’t
It did not work didn’t
We did not work didn’t
You did not work didn’t
They did not work didn’t

* Câu hỏi và phủ định của động từ bất quy tắc có cấu trúc giống như động từ thông thường.

Example

  1. didn’t plant some trees yesterday.
  2. didn’t study about plants for the exams.
  3. The school didn’t decide that all students should do exercise. 
  4. They didn’t travel all over the place.

Use

Chúng ta sử dụng quá khứ đơn [past simple], ở thể phủ định [negative] để từ chối:

  1. Hành động, tình huống và sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ;
  2. Các sự kiện và thói quen lặp đi lặp lại trong quá khứ;
  3. Các sự kiện trong quá khứ và với các biểu hiện thời gian như: hai tuần trước, năm ngoái, năm 2010, ngày hôm qua.

Summary

Chúng ta sử dụng quá khứ đơn, ở thể phủ định, để từ chối các tình huống xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn ở thể phủ định, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là did not và dạng cơ bản của động từ.

Ví dụ:
— “They didn’t work on an important project yesterday.” = Đây là câu có thì quá khứ đơn ở thể phủ định, vì vậy chúng ta sử dụng did not theo sau là hình thức cơ bản của động từ to work (didn’t work).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License