Lời giới thiệu

Contributors

This is the English Grammar book for level A1, fully translated for Vietnamese speakers. It forms a part of book series Books for languages. Starting from an Integrated Foreign Language Curriculum, we offer an eclectic system with a distribution of contents based on the need of learning objects.


Đây là cuốn sách Ngữ pháp tiếng Anh cấp độ A1, nó là một phần trong bộ “Books for languages” được dịch hoàn toàn cho người nói tiếng Việt. Với chương trình giảng dạy ngoại ngữ tích hợp, chúng tôi cung cấp một hệ thống nội dung học tiếng Anh toàn diện dựa trên nhu cầu của người học.

More exercises

License