Unit 5.2

Thì hiện tại tiếp diễn ở thể nghi vấn

Advertising

Introduction

Hiện tại tiếp diễn [present continuous hoặc progressive] là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống đang xảy ra hiện tại (trước, trong và sau thời điểm nói).

Khi được thể hiện ở thể nghi vấn [interrogative] của nó, động từ dùng để hỏi về một cái gì đó đang xảy ra ở hiện tại.

Form

Thì hiện tại tiếp diễn [present continuous] ở thể nghi vấn [interrogative] nó có cấu trúc:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Đối với các trường hợp ngoại lệ, xem hình thức khẳng định của hiện tại tiếp diễn}.

Example

 1. Hành động xảy ra tại thời điểm nói
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Những hành động được lên kế hoạch cho tương lai
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Thay đổi và xu hướng
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Tính nhất quán của các sự kiện
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Hoạt động tạm thời.
  • Is he looking for the map?
  •  Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, ở thể nghi vấn của  nó, để hỏi về:

 1. Hành động xảy ra tại thời điểm nói;
 2. Những hành động được lên kế hoạch cho tương lai;
 3. Thay đổi và xu hướng;
 4. Tính nhất quán của các sự kiện;
 5. Các hoạt động tạm thời (sẽ kết thúc trong tương lai);

Summary

Thì hiện tại tiếp diễn [present continuous], ở thể nghi vấn [interrogative], được sử dụng để hỏi về các tình huống đang diễn ra xung quanh thời điểm nói.

Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu với động từ to be được theo sau bởi chủ ngữ và một động từ kết thúc bằng -ing (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Is he working on an important project today?” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để hỏi về một hành động diễn ra trong khi nói chuyện (trong thời điểm đó).
♦ “Does he work on important projects?” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để hỏi về một hành động xảy ra lặp đi lặp lại hoặc luôn luôn ở hiện tại.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License