Unit 5.2

Thì hiện tại tiếp diễn ở thể nghi vấn

Introduction

Hiện tại tiếp diễn [present continuous hoặc progressive] là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống đang xảy ra hiện tại (trước, trong và sau thời điểm nói).

Khi được thể hiện ở thể nghi vấn [interrogative] của nó, động từ dùng để hỏi về một cái gì đó đang xảy ra ở hiện tại.

Form

Thì hiện tại tiếp diễn [present continuous] ở thể nghi vấn [interrogative] nó có cấu trúc:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Đối với các trường hợp ngoại lệ, xem hình thức khẳng định của hiện tại tiếp diễn}.

Example

 1. Hành động xảy ra tại thời điểm nói
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Những hành động được lên kế hoạch cho tương lai
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Thay đổi và xu hướng
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Tính nhất quán của các sự kiện
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Hoạt động tạm thời.
  • Is he looking for the map?
  •  Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, ở thể nghi vấn của  nó, để hỏi về:

 1. Hành động xảy ra tại thời điểm nói;
 2. Những hành động được lên kế hoạch cho tương lai;
 3. Thay đổi và xu hướng;
 4. Tính nhất quán của các sự kiện;
 5. Các hoạt động tạm thời (sẽ kết thúc trong tương lai);

Summary

Thì hiện tại tiếp diễn [present continuous], ở thể nghi vấn [interrogative], được sử dụng để hỏi về các tình huống đang diễn ra xung quanh thời điểm nói.

Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu với động từ to be được theo sau bởi chủ ngữ và một động từ kết thúc bằng -ing (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Is he working on an important project today?” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để hỏi về một hành động diễn ra trong khi nói chuyện (trong thời điểm đó).
♦ “Does he work on important projects?” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để hỏi về một hành động xảy ra lặp đi lặp lại hoặc luôn luôn ở hiện tại.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

License