Unit 1.1

To be ở thể nghi vấn

Advertising

Introduction

Động từ To be là một động từ liên kết và là một động từ phụ trợ rất cần thiết trong ngữ pháp.

Khi ở thể nghi vấn [interrogative], động từ to be được sử dụng để hỏi cái gì đó về chủ đề được nói đến.

Form

To be là một động từ bất quy tắc, trong thể nghi vấn (có thể vì đảo ngữ), nó có cấu trúc:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

* Cấu trúc rút gọn được sử dụng trong ngôn ngữ nói hoặc bằng văn bản không chính thức.

Chúng ta sử dụng động từ to be như là một động từ liên kết giữa các từ khác, nó cho chúng ta biết thêm chi tiết về tình trạng của chủ ngữ.

Động từ To be được sử dụng với:

 1. Danh từ [Nouns];
 2. Tính từ [Adjectives];
 3. Cụm giới từ [Prepositional phrases];

Example

Động từ To be được sử dụng với:

 1.  Danh từ [Nouns]
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2.  Tính từ [Adjectives]
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3.  Cụm giới từ [Prepositional phrases (or complements)]
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

Động từ to be trong thể nghi vấn [interrogative], được sử dụng để hỏi về các đặc điểm của chủ ngữ, ví dụ: tuổi, hành vi, màu sắc, công việc, quốc tịch, tính cách, địa điểm, giá cả, chất lượng, kích thước, thời gian…

Summary

Động từ To be là một trong những động từ phụ được sử dụng phổ biến nhất. Động từ To be thường được sử dụng với danh từ, tính từ và cụm giới từ.

Trong thể nghi vấn [interrogative], nó hỏi về các đặc điểm của chủ ngữ và được đặt trước nó (câu được kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Các hình thức là: Am I…?, Are you…?, Is he…?, Is she…?, Is it…?, Are we…?, Are you…? và Are they…?.

Ví dụ:
— “Am I tall?” = Chúng ta sử dụng Am I cho ngôi thứ nhất số ít [I];

— “Is he tall?” = Chúng ta sử dụng Is he cho ngôi thứ ba số ít [he, she, it];

— “Are they tall?” = Chúng ta sử dụng Are they cho ngôi thứ ba số nhiều [we, they].

GHI CHÚ: Dạng rút dọn không xuất hiện trong thể nghi vấn (Is he tall? / ‘s he tall?).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License