Unit 1.2

Advertising

Introduction

[Introduction]

Form

To do có thể được sử dụng như một động từ phụ hoặc một động từ chính có ý nghĩa riêng. Khi là một động từ chính, nó cũng tồn tại hình thức tiếp diễn. To do là một động từ bất quy tắc và ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn ở thì hiện tại và quá khứ, nó có các loại cấu trúc và hình thức sau:

To Do ở Thể khẳng định [Affirmative]

Subject + to do + …

Subject To Do in Present Simple To Do in Past Simple
I do did
You do
He does
She does
It does
We do
You do
They do

To Do ở Thể phủ định [Negative]

Subject + to do + not + …

Subject To Do in Present Simple + not Short Form* To Do in Present Simple + not Short Form*
I do not don’t did not didn’t
You do not don’t
He does not doesn’t
She does not doesn’t
It does not doesn’t
We do not don’t
You do not don’t
They do not don’t

*Các hình thức rút gọn được sử dụng trong ngôn ngữ nói hoặc bằng văn bản không chính thức.

To Do ở Thể nghi vấn [Interrogative]

To do + subject + …?

To Do in Present Simple To Do in Past Simple Subject Question Mark
Do Did I …?
Do you …?
Does he …?
Does she …?
Does it …?
Do we …?
Do you …?
Do they …?

Example

[Example]

Use

Chúng ta sử dụng động từ to do như là:

  • Một động từ phụ [auxiliary verb]: để hình thành phủ định và thẩm vấn của các động từ khác, cũng như để nhấn mạnh và mệnh lệnh phủ định;
  • Một động từ chính [main verb]: mang nghĩa của thực hiện hoặc hoàn thành một hành động.

Summary

[Summary]

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License