Unit 7.1

How Many và How Much

Introduction

How many được sử dụng để đặt câu hỏi về số lượng của một danh từ đếm được [countable noun].

How much được sử dụng để đặt câu hỏi về số lượng của một danh từ không đếm được [uncountable noun].

{xem danh từ đếm được và không đếm được, cấp A1}.

Form

Khi hỏi how many? (có bao nhiêu?) chúng ta luôn sử dụng danh từ số nhiều trong câu hỏi:
How many + countable noun + …?

Khi hỏi how much? (bao nhiêu?) chúng ta luôn sử dụng danh từ số ít trong câu hỏi:
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many offices does the company have?
  • How many holidayhave you been on?
  • How many students are hard workers?

How much?

  • How much space is on the computer?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Chúng ta sử dụng how many? với danh từ đếm được và how much? với danh từ không đếm được để tìm ra số lượng, hoặc số đo của một đối tượng.

Summary

Chúng ta sử dụng how many…? với danh từ đếm được [countable nouns],chỉ ở dạng số nhiều, để tìm ra số lượng, hoặc số đo của một đối tượng.

Chúng ta sử dụng how much? với danh từ không đếm được [uncountable nouns], chỉ ở dạng số ít, để tìm ra số lượng, hoặc số đo của một đối tượng.

Ví dụ:
— “How many hours do you need to park the car?” = Chúng ta sử dụng how many…? bởi vì hours (giờ) đếm được
— “How much time do you need to park the car?” = Chúng ta sử dụng how much…? bởi vì time (thời gian) không đếm được.

LƯU Ý: Khi hỏi how many…? chúng ta luôn sử dụng danh từ số nhiều [plural of a noun] trong câu hỏi. Chúng ta có thể sử dụng how much? để hỏi về giá cả.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


License