Unit 6.1

Thì quá khứ đơn ở thể nghi vấn

Advertising

Introduction

Quá khứ đơn [past simple] là thì dùng để diễn tả các tình huống, sự kiện và hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Khi dùng ở thể nghi vấn [interrogative], nó đượcdùng để hỏi về quá khứ.

Form

Quá khứ đơn [past simple] của động từ thường [regular] và bất quy tắc [irregular], ở thể nghi vấn [interrogative], có cấu trúc:
Did + subject + verb + …?

  • Did là hình thức quá khứ của động từ do.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

* Câu hỏi và phủ định của động từ bất quy tắc có cấu trúc giống như động từ thông thường.

Example

  1. Did I plant some trees yesterday?
  2. Did study about plants for the exams?
  3. Did the school decide that all students should do exercise?
  4. Did they travel all over the place?

Use

Chúng ta sử dụng quá khứ đơn [past simple], ở thể nghi vấn [interrogative] để hỏi về:

  1. Hành động, tình huống và sự kiện đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ;
  2. Các sự kiện và thói quen lặp đi lặp lại trong quá khứ;
  3. Các sự kiện trong quá khứ và với các biểu hiện thời gian như: hai tuần trước, năm ngoái, năm 2010, ngày hôm qua…

Summary

Chúng ta sử dụng quá khứ đơn, ở thể nghi vấn, để hỏi về các tình huống xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn ở dạng nghi vấn, chúng ta bắt đầu bằng với did theo sau là chủ ngữ và động từ ở dạng cơ sở (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Did they work on an important project yesterday?” = Đây là câu ở thì quá khứ đơn dưới dạng nghi vấn, vì vậy chúng ta bắt đầu với did và ta sử dụng hình thức cơ bản của động từ to work (work) (cuối câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License