Unit 4.2

Have và Have got ở thể nghi vấn

Advertising

Introduction

Have/have got (có, đã có) là một động từ được sử dụng để diễn tả các trạng thái như sở hữu, mối quan hệ, bệnh tật và đặc điểm của con người và vạn vật.

Khi được thể hiện dưới thể nghi vấn [interrogative], nó được sử dụng để đặt câu hỏi về việc sở hữu một cái gì đó.

Form

Thì hiện tại đơn của have và have got là:

To have

Cấu trúc của nó trong thể nghi vấn là:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: trong thể nghi vấn, ngôi thứ ba số ít sẽ đổi từ do sang does;
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To have got

Cấu trúc của nó trong thể nghi vấn là:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: trong thể nghi vấn, ngôi thứ ba số ít thay đổi từ have sang has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?does she have two dogs?will she have two dogs?

To have got

 • Have I got pasta for my lunch?
 • Had she got two dogs?has she got two dogs?will she have got two dogs?

Use

Chúng ta sử dụng Do I have…? và Have I got…? khi chúng ta hỏi liệu ai đó sở hữu ai đó / cái gì đó. Chúng ta cũng sử dụng chúng để thể hiện mối quan hệ, bệnh tật và đặc điểm của con người và vật. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn có thể thay thế cho nhau.

To have

 • Có thể được sử dụng để thể hiện hành động;
 • Có thể được sử dụng để thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai.

To have got

 • Không thể sử dụng để thể hiện hành động;
 • Chỉ có thể được sử dụng để thể hiện hiện tại.

Summary

Have và have got, trong thể nghi vấn [interrogative] được sử dụng để hỏi về các trạng thái như sở hữu, mối quan hệ, bệnh tật và đặc điểm của chủ ngữ. Tuy nhiên, chúng ta không thể sử dụng cái này thay cho cái kia.

 • Have có thể được sử dụng để thể hiện hành động trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu với do theo sau là chủ ngữ, have và một đối tượng (cuối câu có dấu chấm hỏi). Ở ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng does.
 • Have got không thể được sử dụng để thể hiện hành động mà chỉ có thể được sử dụng để thể hiện hiện tại. Ở thể nghi vấn, chúng ta bắt đầu với have theo sau là chủ ngữ, got và một đối tượng (cuối câu có dấu chấm hỏi). Ở ngôi thứ ba số ít, chúng ta sử dụng has.

Ví dụ:
— “Do I have lunch at 2 p.m?” / Have I got lunch at 2 p.m?“ = Chúng ta sử dụng have bởi vì nó là một hành động.
— “Have I got a car?” = Chúng ta sử dụng have got bởi vì nó là sở hữu của một cái gì đó trong hiện tại.

LƯU Ý: Have cũng được sử dụng như một động từ phụ trợ trong các thì nhất định để nói về hành động. Trong trường hợp này, chúng ta không cần sử dụng do hoặc does. Chúng ta không thể sử dụng have got. (“Have you done it?” / Have you got done it?).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License