Unit 5.2

Thì hiện tại tiếp diễn ở thể khẳng định

Advertising

Introduction

Hiện tại tiếp diễn [present continuous hoặc progressive] là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống đang xảy ra hiện tại (trước, trong và sau thời điểm nói).

Khi được thể hiện ở thể khẳng định [affirmative] của nó, động từ xác nhận rằng một cái gì đó đang xảy ra ở hiện tại.

Form

Thì hiện tại tiếp diễn [present continuous] ở thể khẳng định [affirmative] nó có cấu trúc:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Thông thường

Chúng ta thêm -ing vào cuối của động từ:

 • Hình thức rút gọn của thể khẳng định [affirmative] cũng giống như hình thức rút gọn của to be (ngôn ngữ nói hoặc văn bản không chính thức): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Ngoại lệ

Các ngoại lệ của thì hiện tại tiếp diễn ở thể khẳng định là:

 • Động từ với hậu tố -e: bỏ -e và thêm -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Các động từ kết thúc bằng một phụ âm đi sau một nguyên âm, các động từ có trọng âm ở âm tiết cuối và các động từ kết thúc bằng -l ta sẽ nhân đôi phụ âm:
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Các động từ có hậu tố -ie: bỏ -ie và thêm -ying.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Hành động xảy ra tại thời điểm nói
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary. 
 2. Những hành động được lên kế hoạch cho tương lai
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Thay đổi và xu hướng
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Tính nhất quán của các sự kiện
  • I‘m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Hoạt động tạm thời.
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ở thể khẳng định để xác nhận:

 1. Hành động xảy ra tại thời điểm nói;
 2. Những hành động được lên kế hoạch cho tương lai;
 3. Thay đổi và xu hướng;
 4. Tính nhất quán của các sự kiện;
 5. Các hoạt động tạm thời (sẽ kết thúc trong tương lai);

Summary

Hiện tại tiếp diễn [present continuous hoặc progressive] là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống đang xảy ra hiện tại (trước, trong và sau thời điểm nói).

Khi chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ở thể khẳng định, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là động từ to be và một động từ kết thúc bằng -ing.

Ví dụ:
— “He is working on an important project today.” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động diễn ra trong khi nói chuyện (trong thời điểm đó).
♦ “He works on important projects.” = Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động xảy ra lặp đi lặp lại hoặc luôn luôn ở hiện tại.

Có một số trường hợp ngoại lệ, tùy thuộc vào kết thúc của động từ.

Ví dụ:
— Hậu tố -e: bỏ -e và thêm -ing. “Shake” ⇒ “Shaking“.
—Kết thúc bằng một phụ âm đi sau một nguyên âm, các động từ có trọng âm ở âm tiết cuối  và các động từ kết thúc bằng -l: nhân đôi phụ âm. Put ⇒ “Putting“.
— Hậu tố -ie: bỏ -ie và thêm -ying: “Tie ⇒ “Tying“.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License