Unit 0

Số đếm

Introduction

Số đếm [cardinal numbers] được sử dụng để thể hiện số lượng của một cái gì đó.

Form

Chúng ta thường đặt số ở trước hoặc sau danh từ:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Example

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Use

Chúng ta sử dụng số đếm để diễn tả số lượng về con người, động vật hoặc đồ vật (để nói về số lượng những thứ đó).

Summary

Số đếm [cardinal numbers] được sử dụng để thể hiện số lượng của đồ vật, người hoặc động vật. Những con số này thường đứng trước hoặc sau một danh từ.

Cardinal numbers là zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine và ten.

Ví dụ:
— “One car.” = 1 chiếc xe ô tô.
— “Two cats.” = 2 con mèo.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises

External link to Số đếm exercises (61).
License