Unit 4.1

Mạo từ không xác định

Advertising

Introduction

Mạo từ [Articles] là những từ xác định danh từ và chúng thuộc nhóm từ được gọi là từ hạn định [determiners]. Về cơ bản có hai loại mạo từ: không xác định [indefinite] và xác định [definite].

Chúng ta sử dụng các mạo từ không xác định [indefinite articles] để thể hiện những điều không cụ thể hoặc danh mục chung.

Form

Mạo từ không xác định thường được đặt trước danh từ đếm được số ít, cụm danh từ và tính từ.

Có hai mạo từ không xác định [indefinite articles] là a / an. Chúng ta chọn sử dụng a/an tuỳ theo chữ cái đầu tiên của từ sau (phụ âm hoặc nguyên âm):

 • A: Khi một danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: Khi một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc h khi nó là một âm h câm.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Chúng ta sử dụng các mạo từ không xác định khi chúng ta đề cập đến những điều chung chung hoặc không cụ thể (không được đề cập trước đó) đối với cả người nói và người đối thoại, và chỉ với các danh từ đếm được số ít. Ngoài ra, chúng ta sử dụng chúng khi nói về công việc và ngành nghề.

Summary

Mạo từ không xác định [indefinite articles]  (a/an) là những từ hạn định và để thể hiện những điều không cụ thể hoặc danh mục chung. Chúng thường được đặt trước danh từ đếm được số ít, cụm danh từ và tính từ.

Có hai mạo từ không xác định:

 • A khi danh từ hoặc tính từ bắt đầu bằng phụ âm [consonant].
 • An khi danh từ hoặc tính từ bắt đầu bằng nguyên âm [vowel] hoặc h không được phát âm.

Ví dụ:
— “There’s a tourism office around the corner.” = Chúng ta sử dụng a trước danh từ vì nó bắt đầu bằng t- (phụ âm).
— “There’s an information office around the corner.” = Chúng ta sử dụng an trước danh từ vì nó bắt đầu bằng i- (nguyên âm)

Chúng ta sử dụng mạo từ không xác định để diễn đạt một cái gì đó chung chung, điều chưa từng được đề cập trước đây.

♦ “The information office around the corner” = Chúng ta sử dụng mạo từ xác định [definite article] (the) vì chúng ta hiểu điều chúng ta đang nói đến là gì.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License