Unit 6.2

Danh động từ

Introduction

Danh động từ [gerund] là một động từ có chức năng như một danh từ đề cập đến một hành động, một quá trình hoặc một trạng thái.

Form

Danh động từ [gerund] bao gồm các hình thức cơ bản của động từ và -ing.

Example

  • He is good at ballroom dancing.
  • She enjoys playing with her friends in the park.
  • Counting to ten is easy.
  • Reading the newspaper is important.
  • I like going to museums.
  • She is always listening to that song.

Use

Chúng ta sử dụng danh động từ [gerund] như một danh từ đề cập đến một trạng thái, một quá trình hoặc một hành động.

Nó có nguồn gốc từ một động từ bằng cách thêm hậu tố  -ing để biến nó thành một danh từ.

Summary

Một danh động từ [gerund] là một động từ có chức năng như một danh từ đề cập đến một quá trình, một trạng thái hoặc một hành động. Danh động từ được tạo ra bằng cách thêm -ing ở cuối động từ.

Ví dụ:
— “I like playing football.“ = Danh động từ của động từ play là playing.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

More exercises

Exercises


License