Unit 11.1

Câu hỏi Yes – No ở thì hiện tại

Advertising

Introduction

Câu hỏi Yes hoặc no cũng được gọi là câu hỏi đóng [closed questions] hoặc câu hỏi cực [polar questions] vì câu trả lời cho chúng chỉ có thể là [yes] hoặc không [no]. Các câu trả lời cho các câu hỏi đóng được gọi là câu trả lời ngắn.

Các câu hỏi đóng ở thì hiện tại [in the present] được sử dụng để hỏi thông tin ở hiện tại.

Form

Để tạo một câu hỏi đóng [closed question] chỉ có các trợ động từ [auxiliary] (be, have, do) hoặc động từ khiếm khuyết [modal verbs] (can, could, would) có thể được sử dụng. Ở thì hiện tại, chúng ta sử dụng các hình thức hiện tại của trợ động từ và động từ khiếm khuyết.

Câu hỏi Yes hoặc No có cấu trúc:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Các câu trả lời cho các câu hỏi đóng được gọi là câu trả lời ngắn [short answers]. Những câu trả lời thường bao gồm trợ động từ hoặc động từ khiếm khuyết (không cần thiết phải lặp lại động từ).

Câu trả lời ngắn có cấu trúc:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (giống như câu hỏi) Một số câu hỏi Yes hoặc No và câu trả lời ngắn tương ứng của chúng là:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Chúng ta sử dụng câu hỏi Yes hoặc No khi chúng ta mong đợi câu trả lời sẽ là yes (có, khẳng định) hoặc no (không, phủ định).

Summary

Câu hỏi Yes hoặc No chỉ có thể được trả lời bằng câu trả lời Yes hoặc No:

Cấu trúc của một câu hỏi yes hoặc no là: Trợ động từ hoặc động từ khiếm khuyết theo sau là một chủ ngữ và một danh từ hoặc một động từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Cấu trúc của các câu trả lời ngắn là: Yes hoặc no có dấu phẩy theo sau là chủ ngữ và trợ động từ hoặc động từ khiếm khuyết (giống như trong câu hỏi).

Ví dụ:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Câu hỏi Yes/no cũng được gọi là câu hỏi đóng và vì câu hỏi đã được hỏi với trợ động to do, nên câu trả lời ngắn sẽ chứa nó.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- questions (câu hỏi Wh) acũng được gọi là câu hỏi mở [open questions] vì bạn có thể đưa ra vô số câu trả lời.

LƯU Ý: Chúng ta chỉ có thể sử dụng trợ động từ (be/have…) hoặc động từ khiếm khuyết (can/could/would…) để tạo ra một câu hỏi Yes hoặc no

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License