Unit 11.1

İndiki Zamanda Hə/Yox Sualları

Advertising

Introduction

Hə/yox suallarına [yes or no questions] qapalı suallar [closed questions] və ya təsdiq/ inkar cavablı suallar [polar questions] da deyilir, çünki bunların cavabı yalnız [yes] və ya yox [no] ola bilər. Qapalı sualların cavablarına qısa cavablar [short answers] deyilir.

İndiki zamandakı qapalı suallar [closed questions in the present] indiki zamanda məlumat istəmək üçün istifadə olunur.

Form

Qapalı sual yaratmaq üçün yalnız köməkçi (behavedo) və ya modal fellərdən (cancouldwould…) istifadə edilə bilər. İndiki zamanda köməkçi və modal fellərin indiki formalarından istifadə olunur.

Hə/yox sualları bu quruluşa malikdir:
Köməkçi/modal fel + mübtəda + isim/fel + …?

Qapalı sualların cavablarına qısa cavablar deyilir. Bu cavablara ümumiyyətlə köməkçi və ya modal fel daxildir (felin özünü təkrarlamaq lazım deyil).

Qısa cavablar bu quruluşa malikdir:
Yes/no + , + mübtəda + köməkçi/modal fel (sual ilə eyni şəkildə). Bəzi hə/yox sualları və onlara uyğun qısa cavablar:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Cavabın ya (müsbət) və ya yox (mənfi) olacağını gözlədiyimiz zaman hə/yox suallarından istifadə olunur.

Summary

/yox suallarının [yes or no questions] cavabı yalnız [yes] və ya yox [no] ola bilər.

Hə/yox sualları [yes or no questions] bu quruluşa malikdir: Köməkçi və ya modal fel, mübtəda, sonra isə isim və ya fel (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Qısa cavablar [short answers] bu quruluşa malikdir: Hə və ya yox, ardınca vergül və köməkçi və ya modal fel (sualdakı kimi).

Məsələn:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Hə/yox suallarına [yes or no questions] qapalı suallar [closed questions] da deyilir və sual to do köməkçi feli ilə verildiyi üçün qısa cavabda onu ehtiva edəcəkdir.
♦ “Whose cat is this?” = Wh-sualları da açıq suallar [open answers] adlanır, çünki sonsuz sayda cavab vermək mümkündür.

QEYD: Hə/yox sualları [yes or no questions] yalnız köməkçi (be/have…) və ya modal fel(can/could/would…) ilə düzələ bilər.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License