Unit 8.2

Zərflə Sifətin Müqayisə Dərəcəsi

Advertising

Introduction

Sifətzərflərin müqayisə dərəcəsi [comparison] əşyaları, insanları və ya hərəkətləri müqayisə etmək, aralarındakı bərabərlik və bərabərsizlikləri ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Form

Müqayisə dərəcəsi sifətlərdən və ya zərflərdən istifadə etməklə qurula bilər.

Bir şeyi başqa şeylə müqayisə etmək istədikdə sifət və ya zərfdən sonra than sözündən istifadə edirik.

Cümlənin quruluşu belədir:
Mübtəda + fel + müqayisə dərəcəli sifət/zərf + than + tamamlıq + …

Müqayisə dərəcəli sifət və ya zərf heca sayından və şəkilçisindən asılı olaraq fərqli şəkildə yaranır.

Birhecalı:

 • Sifət/zərf: -er artırılır (clean ⇒ cleaner);
 • -e sonluqlu sifət/zərf: -r artırılır (simple ⇒ simpler);
 • Bir sait bir samitlə bitən sifət/zərf: son samit təkrarlanır və -er artırılır (big ⇒ bigger).

İkihecalı (-y sonluğu ilə):

 • Sonu -y ilə bitən sifət/zərflərdə -y əvəzinə –i artırılır və –er  əlavə edilir (friendly ⇒ friendlier).

İkihecalı (sonu -y olmayan) və çoxhecalı:

 • Sonu -y ilə bitməyən sifət/zərflərdəmore + sifət/zərf (dəyişmədən) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

Example

Birhecalı

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

İkihecalı (-y ilə)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

İkihecalı (-y olmadan) və ya çoxhecalı

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

İki və ya daha çox şeyi, insanları və ya hərəkətləri müqayisə etmək istədikdə sifətlərin/zərflərin müqayisə dərəcəsindən istifadə edirik.

Kontekstdən asılı olaraq than sözü işlədilməyən hallar ola bilər:
I am feeling better today.” (Dünən yaxşı hiss etmədiyim üçün dünən və bu günü müqayisə edirəm)

Summary

Sifətlərin [adjectives] və ya zərflərin [adverbs] müqayisə dərəcəsi [comparison]  iki və ya daha çox şeyi, insanları və hərəkətləri müqayisə etmək, aralarındakı bərabərlik və bərabərsizlikləri ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Sifətlərdən [adjectives] və ya zərflərdən [adverbs] istifadə edərək bir müqayisə etdikdə cümlə mübtəda ilə başlayır, daha sonra fel, müqayisə dərəcəli [comparison] sifət və ya zərf, than sözü və tamamlıq gəlir.

Müqayisə dərəcəli [comparative] sifətin [adjective] və ya zərfin [adverb] forması hecaların sayına və sifətin sonluğuna görə fərqlənir.

Məsələn:
Birhecalı
— Sözün sonuna -er artırılır: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.”
— Sonu -e ilə bitən sözlərə -r artırılır:”Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.”
Bir sait + bir samitli sözlərdə samit təkrarlanır və -er artırılır: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.”

İkihecalı
Sonu -y ilə bitən sifət/zərflərdə -y əvəzinə –i artırılır və –er  əlavə edilir: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.”

İki və ya çoxhecalı
— (-y ilə bitməyən sözlərdə) sifət/zərfdən əvvəl more sözü artırılır: “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.”

QEYD: Birinci ismin nə ilə müqayisə olunduğunu bildikdə konteksdən asılı olaraq than sözü işlədilməyə bilər: “Lately DVDs are less popular.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License