Unit 11.2

Bağlayıcılar: And, But, Because, When

Contributors

Introduction

Bağlayıcılar [conjunctions] cümlədəki müxtəlif tərəflər və ya elementlər arasında bir əlaqə rolunu oynayan sözlərdir.

Form

Bağlayıcılar bir cümlədəki sözləri, ifadələri və tərəfləri birləşdirən sözlərdir.
Əsas bağlayıcılar bunlardır: and, but, because və when.

Cümlənin quruluşu belədir:
Tərəf 1 + bağlayıcı + tərəf 2

Cümlə uzun olduqda bağlayıcıdan əvvəl vergül (,) qoyulur.

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Bağlayıcılar sözləri, ifadələri, tərəf və cümlələri bir-birinə bağlamaq və aralarındakı əlaqələri göstərmək üçün istifadə olunur.

Tərəfləri müxtəlif yollarla birləşdirə bilərik:

 • And: iki cümləni birləşdirir (əlavə);
 • But: bir şərt və ya bir ziddiyə ifadə edir (ziddiyət);
 • Because: səbəbini  bildirir (səbəb);
 • When: cümlələrin vaxtını bildirir (vaxt).

Summary

Bağlayıcılar [conjuctions] sözlər, ifadələr, tərəf və cümlələr arasında bir əlaqə rolunu oynayır.

Əsas bağlayıcılar bunlardır: and, but, becausewhen. Bağlayıcılar cümlələr arasında istifadə olunur.

Məsələn:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And iki cümləni birləşdirmək üçün istifadə olunur.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But eyni zamanda başqa bir hərəkətlə zidd olan bir hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə olunur.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because cümlənin iki hissəsini əlaqələndirmək üçün istifadə olunur: hərəkət və hərəkətin səbəbi.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When birincisi artıq bitdikdən sonra yeni hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

License