“To be” felinin təsdiq halı

Bağlayıcılar: And, But, Because, When

Be going to

Can: Bacarıq üçün işlədilən modal fel

Cəm isimlərin quruluşu

Dərəcə Zərfləri

Ədat Birləşmələri

Əmr cümləsi

Gerund

Have və Have got İnkar Halı

Have və Have got Sual Halı

Have və Have got Təsdiq Halı

How Many və How Much

İkicinsli isimlər

İndiki Davamedici İnkar Halı

İndiki Davamedici Sual Halı

İndiki Davamedici Təsdiq Halı

İndiki Qeyri-Müəyyən Zamanın İnkar Halı

İndiki Qeyri-Müəyyən Zamanın Sual Halı

İndiki Qeyri-Müəyyən Zamanın Təsdiq Halı

İndiki Zamanda Hə/Yox Sualları

İndiki Zamanda Wh- Sualları

İşarə əvəzlikləri

İşarə sifətləri

İsmin cinsi

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın İnkar Halı

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın Sual Halı

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın Təsdiq Forması

Kəmiyyət Təyinediciləri

Like

Like, Love və Hate

Məsdər

Miqdar sayları

Müəyyən artikllər

Mürəkkəb İsimlər

Nisbi Əvəzliklər

Private: To Do

Qadın cinsindəki isimlərin quruluşu

Qaydasız Cəm İsimlər

Qaydasız Fellərin Keçmiş Qeyri-Müəyyən Halı

Qaydasız Sözlərin Müqayisə və Üstünlük Dərəcəsi

Qeyri-müəyyən artikllər

Sayılan və Sayılmayan İsimlər

Şəxsiyyət əvəzlikləri

Sıra sayları

Tamamlıq Əvəzlikləri

Tezlik Zərfləri

There is və There are

To be Felinin İnkar halı

To be felinin sual halı

To be Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanı

To have: Ümumi ifadələr

Ümumi Təkrar 1-6

Ümumi Təkrar 7-11

Would Like

Would: Bacarıq üçün işlədilən modal fel

Yer və Zaman Ədatları

Yiyəlik əvəzlikləri

Yiyəlik halı

Yiyəlik Sifətləri

Zərflə Sifətin Müqayisə Dərəcəsi

Zərflə Sifətin Üstünlük Dərəcəsi