Unit 9.2

İşarə əvəzlikləri

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

İşarə əvəzlikləri [demonstrative pronouns] şeylərə istinad etmək və onların danışandan uzaqlığını və yerini müəyyənləşdirmək üçün isim əvəzinə istifadə olunan təyinedicilərdir.

Form

İşarə əvəzlikləri ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunur. Əvəzliklərdən əvvəl artikl və ya digər təyinedicilər istifadə olunmur.

İşarə əvəzlikləri bunlardır:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Far

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap snacks.

Use

Bir ismin yerini dəyişdirmək və təkrarının qarşısını almaq üçün işarə əvəzliklərindən istifadə edirik.

 • Near: danışana yaxın olan əşyalar və insanlar üçün this (tək) və these (cəm) istifadə edirik (burada).
 • Far: danışana uzaq olan əşyalar və insanlar üçün that (tək) and those (cəm) istifadə edirik (orada).

Summary

İşarə əvəzlikləri [demonstrative pronouns] isim əvəzinə, təkrarın qarşısını almaq, şeylərə istinad etmək və onların danışandan uzaqlığı ilə əlaqəli mövqelərini təyin etmək üçün istifadə olunur.

Danışandan məsafəsinin uzaqlığına görə iki növ mövqe mövcuddur:

 • Əşya yaxın olduqda tək halı üçün this, cəm hal üçün these istifadə olunur.
 • Əşya uzaq olduqda tək halı üçün that, cəm hal üçün those istifadə olunur..

Məsələn:
— “This is very nice.” = Şey danışana yaxındır.
— “These are very nice.” = Bəzi şeylər danışana yaxındır.
— “That is very nice.” = Şey danışana uzaqdır.
— “Those are very nice.” = Bəzi şeylər danışana uzaqdır.

İşarə əvəzliklərini [demonstrative pronouns] ismin əvvəlində işlədilən işarə sifətləri [demonstrative adjectives] ilə qarışdırmayın. Onlar omonimdirlər, lakin bir cümlədə fərqli funksiyaları var.

Məsələn:
— “This is very nice.” = Bir şeyin məsafəsini göstərmək və təkrardan yayınmaq üçün this əvəzliyi [pronoun] istifadə olunur.
♦ “This shirt is very nice.” = Köynək ilə olan məsafəni göstərmək və ismi tanıtmaq üçün this işarə sifətindən [demonstrative adjective] istifadə olunur.

QEYD: Əvəzliklərdən əvvəl təyinedicidən istifadə olunmur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License