Unit 5.2

İndiki Davamedici İnkar Halı

Introduction

İndiki davamedici [present continuous] zaman indi baş verən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır (danışma anından əvvəl, danışarkən və danışma anından sonra).

İnkar [negative] halında ifadə edildikdə fel indi bir şey baş verdiyini inkar edir.

Form

İndiki davamedici zaman inkar halında bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be + not + [fel + -ing] + …

 • İnkar halının qısa forması to be felinin qısa forması ilə eynidir: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{İstisanalar üçün indiki davamedici zamanın təsdiq halına baxın}.

Example

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I‘m not using the dictionary.
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər
  •  I‘m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Dəyişikliklər və meyillər
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Hadisələrin ardıcıllığı
  • I‘m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • I am not always photocopying worksheets for you!
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

İndiki davamedici zamanı inkar halında şağıdakıları inkar etmək üçün istifadə edirik:

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər;
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər;
 3. Dəyişikliklər və meyillər;
 4. Hadisələrin ardıcıllığı;
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər (gələcəkdə bitəcək);

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman inkar [negative] halında danışma anı ətrafında gedən vəziyyətləri inkar etmək üçün istifadə olunur.

İndiki davamedici [present continuous] zamanı inkar [negative] halında istifadə etdiyimiz zaman cümlə mübtəda ilə başlayır və sonra to benot artırılır və sonu –ing ilə bitən bir fel gəlir.

Məsələn:
— “He isn’t working on an important project today.” = Danışıq zamanı baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün (o anda) indiki davamedici zamandan istifadə edirik.
♦ “He doesn’t work on important projects.” = İndiki zamanı [present simple] vaxtda dəfələrlə və ya daima baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün sadə istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

License