Unit 5.2

İndiki Davamedici İnkar Halı

Advertising

Introduction

İndiki davamedici [present continuous] zaman indi baş verən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır (danışma anından əvvəl, danışarkən və danışma anından sonra).

İnkar [negative] halında ifadə edildikdə fel indi bir şey baş verdiyini inkar edir.

Form

İndiki davamedici zaman inkar halında bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be + not + [fel + -ing] + …

 • İnkar halının qısa forması to be felinin qısa forması ilə eynidir: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{İstisanalar üçün indiki davamedici zamanın təsdiq halına baxın}.

Example

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I‘m not using the dictionary.
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər
  •  I‘m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Dəyişikliklər və meyillər
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Hadisələrin ardıcıllığı
  • I‘m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • I am not always photocopying worksheets for you!
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

İndiki davamedici zamanı inkar halında şağıdakıları inkar etmək üçün istifadə edirik:

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər;
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər;
 3. Dəyişikliklər və meyillər;
 4. Hadisələrin ardıcıllığı;
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər (gələcəkdə bitəcək);

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman inkar [negative] halında danışma anı ətrafında gedən vəziyyətləri inkar etmək üçün istifadə olunur.

İndiki davamedici [present continuous] zamanı inkar [negative] halında istifadə etdiyimiz zaman cümlə mübtəda ilə başlayır və sonra to benot artırılır və sonu –ing ilə bitən bir fel gəlir.

Məsələn:
— “He isn’t working on an important project today.” = Danışıq zamanı baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün (o anda) indiki davamedici zamandan istifadə edirik.
♦ “He doesn’t work on important projects.” = İndiki zamanı [present simple] vaxtda dəfələrlə və ya daima baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün sadə istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License