ახლანდელი განგრძობითი დროის უარყოფითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი განგრძობითი დრო [present continuous ან progressive] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც ხდება ამჟამად (საუბრის განმავლობაში, მანამდე ან ცოტა ხნის შემდეგ).

თავისი უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს, რომ მოქმედება ახლა ხდება.

Form

ახლანდელ განგრძობით დროს უარყოფით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • უარყოფითი ფორმის მოკლე ფორმები to be ზმნისას ემთხვევა: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{გამონაკლისებისთვის იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმა}.

Example

 1. საუბრის მომენტი
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. დროებითი მოქმედებები
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. დაგეგმილი მოქმედებები
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. სტაბილური სიტუაციები
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

ახლანდელი განგრძობითი დროის უარყოფითი ფორმა გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. საუბრის მომენტი;
 2. დროებითი მოქმედებები (რომლებიც მომავალში დასრულდება);
 3. სამომავლოდ დაგეგმილი მოქმედებები;
 4. ცვლილებები და ტენდენციები;
 5. სტაბილური სიტუაციები.

Summary

ახლანდელი განგრძობითი დროის [present continuous] უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს, რომ მოქმედება ხდება ახლა, საუბრის მომენტში.

სტრუქტურა შემდეგია:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

მაგალითად:
— “He isn’t working on an important project today.” = ახლანდელი განგრძობითი დრო გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც ხდება ახლა, საუბრის მომენტში.
♦ “He doesn’t work on important projects.” = ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო გამოვიყენეთ, რათა გამოგვეხატა მოქმედება, რომელიც მეორდება ან ყოველთვის აწმყოში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License