ახლანდელი განგრძობითი დროის უარყოფითი ფორმა


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

ახლანდელი განგრძობითი დრო [present continuous ან progressive] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც ხდება ამჟამად (საუბრის განმავლობაში, მანამდე ან ცოტა ხნის შემდეგ).

თავისი უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს, რომ მოქმედება ახლა ხდება.

Form

ახლანდელ განგრძობით დროს უარყოფით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • უარყოფითი ფორმის მოკლე ფორმები to be ზმნისას ემთხვევა: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{გამონაკლისებისთვის იხილეთ ახლანდელი განგრძობითი დროის მტკიცებითი ფორმა}.

Example

 1. საუბრის მომენტი
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. დროებითი მოქმედებები
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. დაგეგმილი მოქმედებები
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. ცვლილებები და ტენდენციები
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. სტაბილური სიტუაციები
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Use

ახლანდელი განგრძობითი დროის უარყოფითი ფორმა გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. საუბრის მომენტი;
 2. დროებითი მოქმედებები (რომლებიც მომავალში დასრულდება);
 3. სამომავლოდ დაგეგმილი მოქმედებები;
 4. ცვლილებები და ტენდენციები;
 5. სტაბილური სიტუაციები.

Summary

ახლანდელი განგრძობითი დროის [present continuous] უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს, რომ მოქმედება ხდება ახლა, საუბრის მომენტში.

სტრუქტურა შემდეგია:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

მაგალითად:
— “He isn’t working on an important project today.” = ახლანდელი განგრძობითი დრო გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც ხდება ახლა, საუბრის მომენტში.
♦ “He doesn’t work on important projects.” = ახლანდელი განუსაზღვრელი დრო გამოვიყენეთ, რათა გამოგვეხატა მოქმედება, რომელიც მეორდება ან ყოველთვის აწმყოში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises