არსებითი სახელის სქესი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [nouns] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

არსებით სახელს აქვს სამი სქესი [gender]: მამრობითი [masculine], მდედრობითი [feminine] და ნეიტრალური [neutral].

Form

ზოგიერთ არსებით სახელს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული სიტყვები სხვადასხვა სქესისთვის.

 • მამრობითი, მდედრობითი და ნეიტრალური;
 • მამრობითი და მდედრობითი;
 • ნეიტრალური.
Masculine Femenine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

* ზოგიერთი ნეიტრალური არსებითი სახელის [neutral nouns] განსხვავება შესაძლებელია მამრობითის [male] და მდედრობითის [female] დამატებით.

ჩვენ, წესისამებრ, ვიყენებთ he (მამრობითი) და she (მდედრობითი) ადამიანებისთვის [people], ხოლო,  it (ნეიტრალური) გამოიყენება საგნებისა [things] და ცხოველებისთვის [animals] (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საუბარი გვაქვს შინაურ ცხოველებზე, რომლებიც მიჩნევიან გონიერ და მგრძნობიარე არსებებად და რომელთათვისაც შეიძლება გამოვიყენოთ ის მამრობითი he ან ის მდედრობითი she).

Example

სიტყვები მამრობითი, მდედრობითი და ნეიტრალური ფორმით:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

სიტყვები ორივე, მამრობითი, მდედრობითი და ნეიტრალური ფორმით:

 • My uncle doesn’t eat meat. He is a vegetarian.
 • My aunt doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

სიტყვები მხოლოდ ნეიტრალური ფორმით:

 • The table is 500 euros. It is expensive.
 • The dog is 10 kilos. It is heavy.
 • The female dog is 10 kilos. She is heavy.

*ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ they (ისინი), როგორც მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის ნეიტრალური ნაცვალსახელი, როცა არ ვიცით ან არ გვსურს აღვნიშნოთ ვინმეს სქესი.

Use

ჩვენ ვიყენებთ არსებით სახელებს მამრობით და მდედრობით ფორმაში მამრობითი და მდედრობითი სქესის ადამიანებისთვის და ნეიტრალურ ფორმაში საგნებისთვის, ცხოველებისთვის, სიტუაციებისთვის, მასალისა და ხარისხისთვის.

Summary

არსებით სახელებს [nouns] აქვთ სამი სქესი [genders]: მამრობითი [masculine], მდედრობითი [feminine] და ნეიტრალური [neutral].

ჩვენ წესისამებრ ვიყენებთ he და she ადამიანებისთვის [people], ხოლო, it გამოიყენება საგნებისა [things] და ცხოველებისთვის [animals] (შინაური ცხოველებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ he და she.

მაგალითად:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” = he გამოიყენება იმიტომ, რომ მამა არის მამრობითი სქესის.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” = she გამოიყენება იმიტომ, რომ დედა არის მდედრობითი სქესის.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” = they გამოიყენება იმიტომ, რომ  მშობლები გულისხმობს ორივეს (მამას და დედას).
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” =  it ან she გამოიყენება შინაური ცხოველისთვის, რომელიც მდედრობითი სქესისაა.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License