წარსული მარტივი დრო მტკიცებით ფორმაში


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

წარსული მარტივი დრო [past simple] გამოხატავს სიტუაციებს, შემთხვევებსა და მოქმედებს, რომლებიც წარსულში მოხდა.

მტკიცებით [affirmative] ფორმაში ზმნა ადასტურებს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

წარსულ დროში წესიერ [regular] ზმნებს მტკიცებით ფორმაში აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + Verb (Past tense) + …

წესიერი

ზმნის წარსული ფორმა: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

გამონაკლისები

 • ზმნები სუფიქსით -y, რომელსაც თანხმოვანი უძღვის: -y იცვლება -i -ში და ემატება -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • ზმნები სუფიქსებით -e: იმატებენ მხოლოდ -d-ს.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • ზმნები თანხმოვანზე დაბოლოებული სუფიქსებით (გარდა: w, y) რომელთაც მახვილი ხმოვანზე მოუდით: ორმაგდება თანხმოვანი და ემატება -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

წესიერი

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

გამონაკლისები

თანხმოვანი + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

საწყისი ფორმა სუფიქსით -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

მახვილიანი ხმოვანი + თანხმოვნიანი სუფიქსი

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის მტკიცებით ფორმას, რათა დავადასტუროთ:

 • მოქმედებები და სიტუაციები რომლებიც მოხდა და დასრულდა წარსულში;
 •  განმეორებადი მოქმედებები და ჩვევები, რომლებიც წარსულში მოხდა;
 • წარსული მოქმედებები, რომელთაც ახლავთ შემდეგი დროის გარემოებები: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის [past simple] მტკიცებით [affirmative] ფორმას, რათა დავადასტუროთ სიტუაციები, რომლებიც მოხდა წარსულში და ახლა დასრულებულია.

წესიერი ზმნის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + Verb (Past tense) + …

მაგალითად:
— “They worked on an important project yesterday.” = უბრალოდ ემატება -ed.

წესიერი ზმნების წარსული მარტივი დროის ფორმების ჩამოყალიბება სხვადასხვანაირად ხდება, რასაც განაპირობებს ზმნის დაბოლოება. 

მაგალითად:
— სუფიქსი -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = -y გადავიდა i-ში და დაემატა -ed.
— სუფიქსი -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = უბრალოდ ემატება -d.
— სუფიქსი მახვილიანი ხმოვნით + თანხმოვანი (გარდა -w და -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = ორმაგდება თანხმოვანი და ემატება -ed.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

License