წარსული მარტივი დრო მტკიცებით ფორმაში


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წარსული მარტივი დრო [past simple] გამოხატავს სიტუაციებს, შემთხვევებსა და მოქმედებს, რომლებიც წარსულში მოხდა.

მტკიცებით [affirmative] ფორმაში ზმნა ადასტურებს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

წარსულ დროში წესიერ [regular] ზმნებს მტკიცებით ფორმაში აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + Verb (Past tense) + …

წესიერი

ზმნის წარსული ფორმა: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

გამონაკლისები

 • ზმნები სუფიქსით -y, რომელსაც თანხმოვანი უძღვის: -y იცვლება -i -ში და ემატება -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • ზმნები სუფიქსებით -e: იმატებენ მხოლოდ -d-ს.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • ზმნები თანხმოვანზე დაბოლოებული სუფიქსებით (გარდა: w, y) რომელთაც მახვილი ხმოვანზე მოუდით: ორმაგდება თანხმოვანი და ემატება -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

წესიერი

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

გამონაკლისები

თანხმოვანი + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

საწყისი ფორმა სუფიქსით -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

მახვილიანი ხმოვანი + თანხმოვნიანი სუფიქსი

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის მტკიცებით ფორმას, რათა დავადასტუროთ:

 • მოქმედებები და სიტუაციები რომლებიც მოხდა და დასრულდა წარსულში;
 •  განმეორებადი მოქმედებები და ჩვევები, რომლებიც წარსულში მოხდა;
 • წარსული მოქმედებები, რომელთაც ახლავთ შემდეგი დროის გარემოებები: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

ჩვენ ვიყენებთ წარსული მარტივი დროის [past simple] მტკიცებით [affirmative] ფორმას, რათა დავადასტუროთ სიტუაციები, რომლებიც მოხდა წარსულში და ახლა დასრულებულია.

წესიერი ზმნის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + Verb (Past tense) + …

მაგალითად:
— “They worked on an important project yesterday.” = უბრალოდ ემატება -ed.

წესიერი ზმნების წარსული მარტივი დროის ფორმების ჩამოყალიბება სხვადასხვანაირად ხდება, რასაც განაპირობებს ზმნის დაბოლოება. 

მაგალითად:
— სუფიქსი -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = -y გადავიდა i-ში და დაემატა -ed.
— სუფიქსი -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = უბრალოდ ემატება -d.
— სუფიქსი მახვილიანი ხმოვნით + თანხმოვანი (გარდა -w და -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = ორმაგდება თანხმოვანი და ემატება -ed.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License