ქონა/ყოლა: ძირითადი გამონათქვამები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

to have ზმნას ვიყენებთ არაფორმალურ კომუნიკაციაში გამონათქვამების [expressions] სახით.

Form

Have გამოიყენება, როგორც წინადადების ძირითადი ზმნა, მაგრამ ამ გამონათქვამებში ვერ გამოვიყენებთ have got ფორმას.

ძირითადი გამონათქვამებს მტკიცებით ფორმაში, როგორც წესი, აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + have/has + object + …

 • მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have იცვლება has -ში

ძირითადი გამონათქვამებს უარყოფით ფორმაში აქვთ შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში do გადადის does-ში.
 • დაიმახსოვრე, have not ძირითად გამონათქვამებში არ გამოიყენება.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*წარსული დრო)

Use

to have ზმნის გამოყენება და მნიშვნელობა დამოკიდებულია არსებით სახელზე, რომელიც მას მოსდევს.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გამონათქვამები, რომლებიც to have (ქონა/ყოლას) შეიცავს, შემდეგია:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

to have ზმნა თავს იჩენს არაფორმალურ კომუნიკაციაში გამონათქვამების [expressions] სახით.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

მტკიცებით ფორმაში სტრუქტურა შემდეგია:
Subject + have/has + object + … (has for third person singular)

უარყოფით  ფორმაში სტრუქტურა შემდეგია:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not for the third person singular)

მაგალითად:
— მტკიცებითი: “Have a rest.” / Have got a rest.” =  have got ამ გამონათქვამში არ გამოიყენება.
— უარყოფითი: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.”have not უარყოფით ფორმაში არ გამოიყენება

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License