შედარებითი და აღმატებითი ხარისხების არაწესიერი ფორმები

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

შედარებით ხარისხს [Comparatives] ვიყენებთ საგნების, ადამიანების ან მოქმედებების შესადარებლად, ხოლო აღმატებით ხარისხს [Superlative] ვიყენებთ ერთი საგნის, ადამიანის ან მოქმედების აღმატებულობის გამოსახატავად.

ზოგიერთ შედარებით [comperatives] და აღმატებით ხარისხს [superlatives] აქვს არაწესიერი [irregular] ფორმა.

Form

შედარებითი და აღმატებითი ხარისხის არაწესიერი ფორმები არ მიჰყვებიან ძირითადი წარმოების წესებს. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არაწესიერი შედარებითი და აღმატებითი ხარისხის მქონე ზედსართავები და ზმნიზედებია:

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

Example

შედარებითი

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

აღმატებითი

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

შედარებითი და აღმატებითი ხარისხის არაწესიერი ფორმები იმავე ფუნქციით გამოიყენება, როგორც წესიერი.

Summary

ზედსართავებისა და ზმნიზედების შედარებითი [comparative] და აღმატებითი [superlative] ხარისხის არაწესიერი ფორმები [irregular adjectives/adverbs] ისე არ ყალიბდება, როგრც წესიერი ფორმები, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არაწესიერი შედარებითი და აღმატებითი ხარისხის მქონე ზედსართავები და ზმნიზედებია:

  • Bad (ზედ.) – badly (ზმნიზ.) ⇒ worse (შედ.) – the worst (აღმ.);
  • Good (ზედ.) – well (ზმნიზ.) ⇒ better (შედ.) – the best (აღმ.).

მაგალითად:
— შედარებითი: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— აღმატებითი: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book