ახლანდელი განუსაზღვრელი დროის უარყოფითი ფორმა

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] არის დრო, იგი გამოხატავს მუდმივ სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც რეგულარულად მეორდება ან ყოველთვის ხდება.

უარყოფითი [negative] ფორმით წარმოდგენისას, ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს უარყოფით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება do-დან does-ში;
 • ზმნა: ზმნის საწყისი ფორმა იგივეა (ყველანაირი ცვლილების გარეშე);
 • არაწესიერი [irregular verb] ზმნა to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

Example

 1. დაგეგმილი მომავალი
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. ცხრილები
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. ჩვევები/რუტინა
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. ფაქტები
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. მუდმივი სიტუაციები
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. დაპირებები…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. მიმართულებების თქმა და ინსტრუქციების გაცემა
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი ლაპარაკის მომენტში
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. არაფორმალური თხრობა
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს უარყოფით ფორმაში ვიყენებთ ვუარყოთ რამე შემდეგ შემთხვევებში:

 1. დადგენილი მომავალი (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი თარიღით);
 2. ცხრილები (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი დროით);
 3. ჩვევები/რუტინა (ის, რაც აწმყოში მუდმივად ხდება);
 4. ფაქტები (ფაქტები, რომლებიც წარმოადგენს ზოგად ჭეშმარიტებას);
 5. მუდმივად განმეორებადი სიტუაციები (შემთხვევები, რომლებიც ხდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც მოხდება);
 6. დაპირებები;
 7. ინსტრუქციები (ბრძანებები);
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი საუბრის მომენტში (კომენტარები);
 9. არაფორმალური თხრობა (ამბის მოყოლა).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განუსაზღვრელ [present simple] დროს უარყოფით [negative] ფორმაში იმისათვის, რომ ვუარყოთ სიტუაციები, რომლებიც ხდება რეგულარულად, მეორდება და ყოველთვის იჩენს თავს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + do/does + not + verb + … (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

შენიშვნა:  to be არის არაწესიერი ზმნა და, შესაბამისად, ის არ მიჰყვება კითხვითი წინადადების ფორმაციის ზოგად წესებს, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ უნდა დავამატოთ not (არა) ზმნის შემდეგ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book