ზმნური კონსტრუქცია Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

ზმნური კონსტრუქცია Would like (მოსურვება) გამოიყენება მოთხოვნის ან შეთავაზების უფრო ზრდილობიანად გადმოსაცემად.

Form

Would არის მოდალური დამხმარე ზმნა და როცა მას like-თან (would like)  ვიყენებთ, მოთხოვნა ან შეთავაზება ზრდილობიან ელფერს იძენს. ამ სტრუქტურის ფორმა ყოველთვის ერთნაირია, მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვისად კი. ამ სტუქტურას ძირითადად სამი ფორმით შეხვდებით:

მტკიცებითი

მტკიცებითი [affirmative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

უარყოფითი

უარყოფითი [negative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • უარყოფითში მოკლე ფორმა იქნება wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

კითხვითი

კითხვითი [interrogative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

მტკიცებითი

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

უარყოფითი

 • I wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

კითხვითი

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Use

 would like გამოიყენება იმისათვის, რომ უფრო ზრდილობიანად ვთქვათ want (მინდა), განსაკუთრებით მაშინ, როცა ვაკეთებთ მოთხოვნას ან შეთავაზებას.

შენიშვნა: Like სიტყვას აქვს would like კონსტრუქციისგან განსხვავებული მნიშვნელობა: like (მოწონება) გამოიყენება რამეთი სიამოვნების მიღების გადმოსაცემად.

Summary

ზმნური კონსტრუქცია Would like (მოსურვება) გამოიყენება მოთხოვნის ან შეთავაზების უფრო ზრდილობიანად გადმოსაცემად, იგი არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ზმნა want (მინდა). ჩვენ ვიყენებთ განსხვავებულ სტრუქტურებს იმ ფორმის მიხედვით, რომლის გამოყენებაც გვჭირდება.

სტრუქტურა შემდეგია:

 • მტკიცებითი: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • უარყოფითი: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • კითხვითი: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

მაგალითად:
— მტკიცებითი: “I would like a cup of tea.”
— უარყოფითი: “I wouldn’t like a cup of tea.”
— კითხვითი: “Would you like a cup of tea?”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book