არაწესიერი ზმნების წარსული მარტივი დრო


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

 წარსული დრო [past tense] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც წარსულში მოხდა და ახლა დასრულებულია.

ბევრ ხშირად გამოყენებად ზმნას აქვს წარსულის არაწესიერი [irregular past] ფორმა.

Form

არ არსებობს დადგენილი წესები, რომლითაც ავხსნიდით არაწესიერი [irregular] ფორმის ჩამოყალიბებას წარსულ დროში [past simple].
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არაწესიერი ზმნებია:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

არაწესიერი წარსული დროის ზმნები ისევე გამოიყენება, როგორც წესიერი, მაგრამ ფორმირდება განსხვავებულად.

Summary

ბევრ ზმნას აქვს წარსულის არაწესიერი [irregular past] ფორმა.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

მაგალითად:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” =

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License