არაწესიერი ზმნების წარსული მარტივი დრო

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

 წარსული დრო [past tense] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც წარსულში მოხდა და ახლა დასრულებულია.

ბევრ ხშირად გამოყენებად ზმნას აქვს წარსულის არაწესიერი [irregular past] ფორმა.

Form

არ არსებობს დადგენილი წესები, რომლითაც ავხსნიდით არაწესიერი [irregular] ფორმის ჩამოყალიბებას წარსულ დროში [past simple].
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არაწესიერი ზმნებია:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

არაწესიერი წარსული დროის ზმნები ისევე გამოიყენება, როგორც წესიერი, მაგრამ ფორმირდება განსხვავებულად.

Summary

ბევრ ზმნას აქვს წარსულის არაწესიერი [irregular past] ფორმა.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

მაგალითად:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” =

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book