არაწესიერი ზმნების წარსული მარტივი დრო

Introduction

 წარსული დრო [past tense] გამოიყენება სიტუაციებისთვის, რომლებიც წარსულში მოხდა და ახლა დასრულებულია.

ბევრ ხშირად გამოყენებად ზმნას აქვს წარსულის არაწესიერი [irregular past] ფორმა.

Form

არ არსებობს დადგენილი წესები, რომლითაც ავხსნიდით არაწესიერი [irregular] ფორმის ჩამოყალიბებას წარსულ დროში [past simple].
ყველაზე ხშირად გამოყენებადი არაწესიერი ზმნებია:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

არაწესიერი წარსული დროის ზმნები ისევე გამოიყენება, როგორც წესიერი, მაგრამ ფორმირდება განსხვავებულად.

Summary

ბევრ ზმნას აქვს წარსულის არაწესიერი [irregular past] ფორმა.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

მაგალითად:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” =

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.