Unit 6.2

Past Simple czasowników nieregularnych

Tenses

Czas past simple to czas, który służy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

Odmiana wielu często używanych czasowników jest nieregularna [irregular].

Nie ma zasady, która tłumaczy jak uzyskać nieregularną formę czasownika w past simple
Najczęściej używanymi czasownikami nieregularnymi są:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Nieregularny past simple jest używany w taki sam sposób jak regularny, ale inaczej powstaje.

Wiele czasowników jest nieregularna w czasie przeszłym prostym [past simple].

Te najczęściej używane to: become ⇒ becamedo ⇒ didgo ⇒ wenthave ⇒ hadread ⇒ readsee ⇒ saw

Na przykład:
— “left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Czasownik leave zmienia się na left, bo jest nieregularny.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book