Unit 3.1

Rzeczowniki policzalne oraz niepoliczalne


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rzeczownik [noun] nazywa: osobę, miejsce, rzecz, wydarzenie, substancję lub jakość.

Rzeczowniki policzalne [countable nouns] opisują odrębne obiekty oraz określają rzeczy dające się policzyć.

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns] określają obiekty które uznajemy za masę, nie za oddzielne przedmioty.

Form

Nie ma jednej stałej zasady dotyczącej rzeczowników policzalnych oraz niepoliczalnych.

Rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne mają liczbę pojedynczą i mnogą. Można ich używać z przedimkiem określonym (a/an) oraz z numerami.

Rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niepoliczalne nie mogą być używane z przedimkiem nieokreślonym (a/an) ani z liczbami. Mają:

  • wyłącznie liczbę pojedynczą, bez możliwości utworzenia liczby mnogiej (advicebaggageinformationenergyfurniturehomeworkmoney…);
  • wyłącznie liczbę mnogą, bez możliwości utworzenia liczby pojedynczej (the Spanishnewsgroceriesclothesthanksregards…).

Example

Rzeczowniki policzalne

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Rzeczowniki niepoliczalne

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Rzeczowniki policzalne opisują odrębne obiekty oraz określają rzeczy dające się policzyć.

Rzeczowniki niepoliczalne określają obiekty które uznajemy za masę, nie za oddzielne przedmioty (płyny, tworzywa, rzeczowniki abstrakcyjne).

Summary

Rzeczowniki policzalne [countable nouns] odnoszą się do oddzielnych przedmiotów, które można policzyć za pomocą liczb. Mogą one być poprzedzone rodzajnikiem nieokreślonym.

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns] odnoszą się do przedmiotów uznawanych za „masę”; takich, których nie można policzyć za pomocą liczb. Nie można ich również poprzedzić rodzajnikiem nieokreślonym. Zazwyczaj mają jedynie liczbę pojedynczą bez możliwości utworzenia liczby mnogiej lub wyłącznie liczbę mnogą bez możliwości utworzenia liczby pojedynczej.

Na przykład;

— “There is a mobile phone on the table.” = Mobile phone to rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej , dlatego używamy przedimka nieokreślonego a.
— “There are two mobile phones on the table.” = Mobile phones  to rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej, dlatego możemy wyrazić jego ilość liczbą two.
— “My teacher bought furniture for her house. / “My teacher bought furnitures for her house.“= Furniture to rzeczownik niepoliczalny w liczbie pojedynczej bez liczby mnogiej.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = The police to rzeczownik niepoliczalny w liczbie mnogiej bez liczby pojedynczej.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License