Be going to

Bezokolicznik

Can: czasownik modalny zdolności

Często używane przyimki czasu i miejsca

Dopełniacz

Gerund

Have and Have got pytania

Have i Have got przeczenia

Have oraz Have got zdania twierdzące

How Many i How Much

Liczebniki główne

Liczebniki porządkowe

Like

Like, Love, Hate

Nieregularna liczba mnoga

Nieregularny stopień wyższy i najwyższy

Określniki ilościowe (kwantyfikatory)

Past Simple czasowników nieregularnych

Past simple of To be

Past Simple przeczenia

Past Simple pytania

Past Simple zdania oznajmujące

Present Continuous przeczenia

Present Continuous pytania

Present Continuous zdania twierdzące

Present Simple przeczenia

Present Simple pytania

Present Simple zdania oznajmujące

Przedimki nieokreślone

Przedimki określone

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki wskazujące

Przysłówki częstotliwości

Przysłówki stopnia

Pytania zamknięte

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

Rodzaj rzeczownika

Rzeczowniki o dwóch rodzajach

Rzeczowniki policzalne oraz niepoliczalne

Rzeczowniki złożone

Spójniki: And, But, Because, When

Stopień najwyższy przymiotników oraz przysłówków

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków

There is, There are

To be przeczenia

To be pytania

To be zdania oznajmujące

To have: utarte wyrażenia

Tryb rozkazujący

Tworzenie liczby mnogiej

Tworzenie rzeczowników rodzaju żeńskiego

Wh- Pytania

Would Like

Would: czasownik modalny

Wyrażenia przyimkowe

Zaimki dzierżawcze

Zaimki w funkcji dopełnienia

Zaimki w funkcji podmiotu

Zaimki wskazujące

Zaimki względne