Unit 4.2

Have i Have got przeczenia

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/ Have got to czasownik wyrażający posiadanie oraz pozwalający opisać cechy osób i przedmiotów.

W formie przeczącej, czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Form

Czas teraźniejszy prosty czasownika have i have got to:

To have

Struktura formy przeczącej:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana do na does.
SubjectDo/Does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Struktura formy przeczącej:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: w trzeciej osobie liczby pojedynczej następuje zamiana have na has.
SubjectHave/Has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Używamy Don’t have i Haven’t got, w formie przeczącej, aby zanegować posiadanie lub relację. Mogą być używane aby opisywać posiadanie i relację. Nie są całkowicie wymienne.

 • To have
  • wyraża czynności;
  • ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
 • To have got
  • nie wyraża czynności;
  • ma jedynie czas teraźniejszy

Summary

Have i Have got to czasowniki używane do wyrażania posiadania, relacji i cech. W formie Przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu. Nie są zupełnie wymienne.

 • Have wyraża czynność. Ma czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Struktura:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does trzeciej osoby l. pojedynczej)
 • Have got nie może być użyte by wwyrazić czynności i może być użyte tylko w teraźniejszości. Struktura:
  Subject + have/has + not got + object + … (has for the third person singular)

Na przykład przykład:

— “don’t have lunch at 2 p.m.” / “haven’t got lunch at 2 p.m.” = tutaj have wyraża czynność.
— “have not got a car.” = tutaj have got wyraża brak posiadania.

UWAGA: Have jako czasownik posiłkowy może wyrażać czynność. Przeczenie czasownika posiłkowego  have nie wymaga do lub does. Nie możemy użyć have got dla tego (“I have not done it.”, a nie I have not got done it.”).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book