ქონა/ყოლა უარყოფით ფორმაში

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got  (ქონა, ყოლა) გამოხატავს ისეთ მდგომარეობებს, როგორიცაა საკუთრება, ურთიერთობა, ავადმყოფობა და  ადამიანების ან საგნების მახასიათებლები.

უარყოფით [negative] ფორმაში ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

have და have got ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში შემდეგნაირად წარმოგვიდგება:

ქონა/ყოლა To have

უარყოფით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: უარყოფით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში do გადადის does-ში
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

ქონა/ყოლა To have got

უარყოფით ფორმაში მისი სტრუქტურა ასეთია:

Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has აქვთ/აქვს (ჰყავთ/ჰყავს): უარყოფით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში have გადადის has-ში;
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have და haven’t got უარყოფს, რომ რაღაც ან ვიღაც წარმოადგენს ვინმეს საკუთრებას. იგი ასევე გამოიყენება ურთიერთობების, ავადმყოფობის ან თვისებებისთვის, რომლებიც ახასიათებს ადამიანებსა და საგნებს, თუმცა, მათი სრული ურთიერთმონაცვლეობა მაინც არ ხდება.

 • To have
  • შეიძლება გამოხატავდეს მოქმედებას;
  • შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს.
 • To have got
  • არ გამოხატავს მოქმედებას;
  • გამოხატავს მხოლოდ ახლანდელ დროს.

Summary

Have და have got უარყოფით [negative] ფორმაში გამოიყენება, რათა უარყოს ინფორმაცია საკუთრებაზე, ურთიერთობებზე, ავადმყოფობასა და სუბიექტის სხვა მახასიათებლებზე, თუმცა, ერთს მეორის ნაცვლად ვერ გამოვიყენებთ.

 • Have შეიძლება გამოხატავდეს წარსულს, ახლანდელსა და მომავალს. სტრუქტურა ასეთია:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)
 • Have got ვერ გამოხატავს მოქმედებას და გამოიყენება მხოლოდ ახლანდელ დროში. სტრუქტურა ასეთია:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t got lunch at 2 p.m.” = have გამოიყენება, რადგან საქმე გვაქვს მოქმედებასთან.
— “I have not got a car.” =  have got გამოიყენება, რადგან საუბარი არ გვაქვს მოქმედებაზე.

შენიშვნა: Have ასევე გამოიყენება როგორც დამხმარე ზმნა კონკრეტულ დროებთან, რომლებიც აღნიშნავს მოქმედებებს, ჩვენ არ გვჭირდება do ან does ამ შემთხვევაში. ასევე, არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ have got ამ მიზნით. (“I have not done it.” / I have not got done it.”).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book