რიგობითი რიცხვითი სახელი

Determiners

რიგობითი რიცხვითი სახელი [Ordinal numbers] გამოხატავს რიცხვების მიმდევრობას, ელემენტის მდებარეობას სიაში.

რიგობით რიცხვით სახელს, როგორც წესი, ახლავს განსაზღვრული არტიკლი the და იგი განთავსებულია ზმნის შემდეგ. რიგობითი რიცხვითი სახელი იწარმოება რაოდენობით რიცხვით სახელზე (1 – 10) -th* სუფიქსის დამატებით:

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth

*გამონაკლისები (ასევე თორმეტი = twelfth).

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

რიგობითი რიცხვითი სახელი გამოიყენება რაიმეს რიგითობის საჩვენებლად.

რიგობითი რიცხვითი სახელი აღნიშნავს რიცხვობრივ მიმდევრობას, განსხვავებით რაოდენობითისგან, რომელიც რამის რაოდენობას აღნიშნავს.

რიგობითი რიცხვითი სახელი [Ordinal numbers] განსხვავდება რაოდენობითი რიცხვითი სახელისგან [cardinal numbers] იმით, რომ იგი აჩვენებს ელემენტის მიმდევრობას სიაში.

რიგობითი რიცხვითი სახელი ყალიბდება რაოდენობით რიცხვით სახელზე -th სუფიქსის დამატებით: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth და tenth.

მაგალითად:
— “It’s my fifth time in Spain.” = ეს არის ამჟამინდელი რიცხვი, რამდენჯერაც ვყოფილვარ ესპანეთში და ახლაც იქ ვარ (fifth = რიგობითი რიცხვითი სახელი).
♦ “I’ve been to Spain five times.” = ეს არის საერთო რიცხვი, რამდენჯერაც ვყოფილვარ ესპანეთში და ამჟამად იქ უკვე აღარ ვარ. (five = რაოდენობითი რიცხვითი სახელი).

შენიშვნა: 1, 2, 3, 5, 8, 9 and 12 არის გამონაკლისი [exceptions] (რადგან მათი რიგობითი სახელის ფორმა არ მისდევს ზოგადი ფორმაციის წესს: first, second, third, fifth, eighth, ninth და twelfth).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book