რიგობითი რიცხვითი სახელი

Introduction

რიგობითი რიცხვითი სახელი [Ordinal numbers] გამოხატავს რიცხვების მიმდევრობას, ელემენტის მდებარეობას სიაში.

Form

რიგობით რიცხვით სახელს, როგორც წესი, ახლავს განსაზღვრული არტიკლი the და იგი განთავსებულია ზმნის შემდეგ. რიგობითი რიცხვითი სახელი იწარმოება რაოდენობით რიცხვით სახელზე (1 – 10) -th* სუფიქსის დამატებით:

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth

*გამონაკლისები (ასევე თორმეტი = twelfth).

Example

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Use

რიგობითი რიცხვითი სახელი გამოიყენება რაიმეს რიგითობის საჩვენებლად.

რიგობითი რიცხვითი სახელი აღნიშნავს რიცხვობრივ მიმდევრობას, განსხვავებით რაოდენობითისგან, რომელიც რამის რაოდენობას აღნიშნავს.

Summary

რიგობითი რიცხვითი სახელი [Ordinal numbers] განსხვავდება რაოდენობითი რიცხვითი სახელისგან [cardinal numbers] იმით, რომ იგი აჩვენებს ელემენტის მიმდევრობას სიაში.

რიგობითი რიცხვითი სახელი ყალიბდება რაოდენობით რიცხვით სახელზე -th სუფიქსის დამატებით: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth და tenth.

მაგალითად:
— “It’s my fifth time in Spain.” = ეს არის ამჟამინდელი რიცხვი, რამდენჯერაც ვყოფილვარ ესპანეთში და ახლაც იქ ვარ (fifth = რიგობითი რიცხვითი სახელი).
♦ “I’ve been to Spain five times.” = ეს არის საერთო რიცხვი, რამდენჯერაც ვყოფილვარ ესპანეთში და ამჟამად იქ უკვე აღარ ვარ. (five = რაოდენობითი რიცხვითი სახელი).

შენიშვნა: 1, 2, 3, 5, 8, 9 and 12 არის გამონაკლისი [exceptions] (რადგან მათი რიგობითი სახელის ფორმა არ მისდევს ზოგადი ფორმაციის წესს: first, second, third, fifth, eighth, ninth და twelfth).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.