კავშირები: And, But, Because, When


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

კავშირები [Conjunctions] არის სიტყვები, რომლებიც ფუნქციონირებენ როგორც მაკავშირებლები წინადადების სხვადასხვა ნაწილებსა და ელემენტებს შორის.

Form

კავშირები არის სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს სიტყვებს, ფრაზებსა და წინადადების ნაწილებს.
ძირითადი კავშირებია: and, but, because და when.

წინადადების სტრუქტურა ასეთია:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

თუ წინადადება გრძელია ჩვენ ვიყენებთ მძიმეს (,) კავშირის წინ.

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

კავშირები არის სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს სიტყვებს, ფრაზებსა და წინადადების ნაწილებს და გვიჩვენებს ურთიერთდამოკიდებულებას მათ შორის.

ჩვენ შეგვიძლია დავაკავშიროთ წინადადების ნაწილები სხვადასხვა გზით:

 • And: აკავშირებს ორ წინადადებას (დამატება);
 • But: აყალიბებს პირობას ან აჩვენებს კონტრასტს (კონტრასტი);
 • Because: აყალიბებს მიზეზს (მიზეზი);
 • When: წარმოადგენს დროს წინადადებაში (დრო).

Summary

კავშირები [Conjunctions] არის მაკავშირებელი სიტყვები, რომლებიც აერთებს ფრაზებს, სხვა სიტყვებსა და წინადადების ნაწილებს.

ძირითადი კავშირებია: and, but, because და when.

წინადადების სტრუქტურა ასეთია:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

მაგალითად:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And აკავშირებს ორ წინადადებას.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც იმავდროულად სხვა მოქმედებასთანაა კონტრასტში.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because აკავშირებს წინადადების ორ ნაწილს: მოქმედებას და მოქმედების მიზეზს.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When გამოხატავს ახალ მოქმედებას, მას შემდეგ, რაც პირველი უკვე დასრულდა.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License