ზმნა Like

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Like (მოწონება), როგორც ზმნა, გამოიყენება იმ საგნების გადმოსაცემად, რომელიც გვართობს და სიამოვნებას გვანიჭებს.

Form

ამ სტუქტურას, ძირითადად, სამი ფორმით შეხვდებით:

მტკიცებითი

მტკიცებითი [affirmative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: მტკიცებით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება და like ნაცვლად გვაქვს likes.
SubjectLikeVerb + -ing/Noun
Ilikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Helikesworking/pizza
Shelikesworking/pizza
Itlikesworking/pizza
Welikeworking/pizza
Youlikeworking/pizza
Theylikeworking/pizza

უარყოფითი

უარყოფითი [negative]ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: უარყოფით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება და do-ს ნაცვლად გვაქვს does.
 • უარყოფითში მოკლე ფორმა იგივეა, როგორც ახლანდელ განუსაზღვრელ დროში [present simple]: I don’t – he doesn’t…
Subjectdo/does + notLikeVerb + -ing/Noun
Ido notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Hedoes notlikeworking/pizza
Shedoes notlikeworking/pizza
Itdoes notlikeworking/pizza
Wedo notlikeworking/pizza
Youdo notlikeworking/pizza
Theydo notlikeworking/pizza

კითხვითი

კითხვითი [interrogative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: კითხვით ფორმაში მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება და do-ს ნაცვლად გვაქვს does.
DoSubjectLikeVerb + -ing/NounQuestion
Mark
DoIlikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Doeshelikeworking/pizza?
Doesshelikeworking/pizza?
Doesitlikeworking/pizza?
Dowelikeworking/pizza?
Doyoulikeworking/pizza?
Dotheylikeworking/pizza?

Example

მტკიცებითი

 • I really like cooking.
 • He likes sports.
 • We like going out at weekends.

უარყოფითი

 • I don’t like cooking.
 • He doesn’t like sports.
 • We don’t like going out at weekends.

კითხვითი

 • Do I like cooking?
 • Does he like sports?
 • Do we like going out at weekends?

Use

Like გადმოსცემს, რომ რაღაც მოქმედება სიამოვნებას გვანიჭებს.

Summary

ზმნა Like გადმოსცემს, რომ რაღაც მოქმედებით სიამოვნებას ვიღებთ. ჩვენ ვიყენებთ განსხვავებულ სტრუქტურებს იმ ფორმის მიხედვით, რომლის გამოყენებაც გვჭირდება.

სტრუქტურა ასეთია:

 • მტკიცებითი: Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + … (likes მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის).
 • უარყოფითი: Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + … (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის).
 • კითხვითი: Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …? (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის).

მაგალითად:
— მტკიცებითი: “I like drinking tea.”
— უარყოფითი: “I don’t like drinking tea.”
— კითხვითი: “Do you like drinking tea?

შენიშვნა: like -სა და would like-ს შორის დიდი განსხვავებაა. Would like გამოიყენება მოთხოვნისა და შეთავაზებების ზრდილობიანად გადმოსაცემად.

მაგალითად:
— “I like sport.” = ჩვენ ვიყენებთ like ზმნას, რომელიც გამოხატავს, რომ სუბიექტი სიამოვნებით კავდება სპორტით.
♦ “would like to do some sport.” = ჩვენ ვიყენებთ would like კონსტრუქციას, რომელიც გამოხატავს სუბიექტის სურვილს, რომ დაკავდეს სპორტით.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book