რაოდენობითი მსაზღვრელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მსაზღვრელები [Determiners] განსაზღვრავენ არსებით სახელს. ისინი გვაწვდიან ინფორმაციას რომელ [which] და რამდენ [how much/many] ადამიანზე, საგანზეა… საუბარი.

რაოდენობითი მსაზღვრელები [Quantitative determiners, quantifiers] გამოიყენება რამის რაოდენობისა და თვისების მისანიშნებლად.

Form

არ არსებობს წესები, რომლითაც ავხსნით რაოდენობრივი მსაზღვრელების ჩამოყალიბებას. ძირითადი რაოდენობრივი მსაზღვრელებია:

 • თვლად არსებით სახელებთან: both, many, (a) few
 • უთვლად არსებით სახელებთან: somemuch, (a) little

Example

თვლადი არსებითი სახელები

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

უთვლადი არსებითი სახელები

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

რაოდენობითი მსაზღვრელები გამოიყენება თვლად და უთვლად არსებით სახელებთან რამის რაოდენობის მისანიშნებლად.

თვლადი არსებითი სახელები:

 • Both = საგნის ორივე წყვილი;
 • Many = განცალკევებული საგნების დიდი რაოდენობა;
 • (A) few = რამის მცირე რაოდენობა.

თვლადი არსებითი სახელები:

 • Some = გაურკვეველი, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაოდენობა;
 • Much = მასის დიდი რაოდენობა;
 • (A) little =  რამის მცირე რაოდენობა.

Summary

რაოდენობითი მსაზღვრელები [Quantitative determiners] გამოიყენება რამის რაოდენობის მისანიშნებლად. სხვადასხვა არსებით სახელთან გვაქვს განსხვავებული მსაზღვრელი.

 • თვლადი არსებითი სახელები [countable nouns], რომელთა დათვლაც რიცხვებითაა შესაძლებელი, გამოიყენებიან შემდეგ მსაზღვრელებთან both, many და (a) few
 • უთვლადი სახელები [uncountable nouns], რომელთა დათვლაც ადვილი არაა და მიეკუთვნება მასას [mass], მათ განსაზღვრავენ შემდეგი მსაზღვრელები: some, much და (a) little

მაგალითები:
— თვლადი: “Can you buy a few coffees at the bar?” = ყავის ფინჯნები.
— უთვლადი: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = დაფქული ყავა.

Coffee (ყავა) შეიძლება იყოს თვლადიც და უთვლადიც, რაც იწვევს მნიშვნელობის სხვაობას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License