რაოდენობითი მსაზღვრელები


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

მსაზღვრელები [Determiners] განსაზღვრავენ არსებით სახელს. ისინი გვაწვდიან ინფორმაციას რომელ [which] და რამდენ [how much/many] ადამიანზე, საგანზეა… საუბარი.

რაოდენობითი მსაზღვრელები [Quantitative determiners, quantifiers] გამოიყენება რამის რაოდენობისა და თვისების მისანიშნებლად.

Form

არ არსებობს წესები, რომლითაც ავხსნით რაოდენობრივი მსაზღვრელების ჩამოყალიბებას. ძირითადი რაოდენობრივი მსაზღვრელებია:

 • თვლად არსებით სახელებთან: both, many, (a) few
 • უთვლად არსებით სახელებთან: somemuch, (a) little

Example

თვლადი არსებითი სახელები

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

უთვლადი არსებითი სახელები

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

რაოდენობითი მსაზღვრელები გამოიყენება თვლად და უთვლად არსებით სახელებთან რამის რაოდენობის მისანიშნებლად.

თვლადი არსებითი სახელები:

 • Both = საგნის ორივე წყვილი;
 • Many = განცალკევებული საგნების დიდი რაოდენობა;
 • (A) few = რამის მცირე რაოდენობა.

თვლადი არსებითი სახელები:

 • Some = გაურკვეველი, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაოდენობა;
 • Much = მასის დიდი რაოდენობა;
 • (A) little =  რამის მცირე რაოდენობა.

Summary

რაოდენობითი მსაზღვრელები [Quantitative determiners] გამოიყენება რამის რაოდენობის მისანიშნებლად. სხვადასხვა არსებით სახელთან გვაქვს განსხვავებული მსაზღვრელი.

 • თვლადი არსებითი სახელები [countable nouns], რომელთა დათვლაც რიცხვებითაა შესაძლებელი, გამოიყენებიან შემდეგ მსაზღვრელებთან both, many და (a) few
 • უთვლადი სახელები [uncountable nouns], რომელთა დათვლაც ადვილი არაა და მიეკუთვნება მასას [mass], მათ განსაზღვრავენ შემდეგი მსაზღვრელები: some, much და (a) little

მაგალითები:
— თვლადი: “Can you buy a few coffees at the bar?” = ყავის ფინჯნები.
— უთვლადი: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = დაფქული ყავა.

Coffee (ყავა) შეიძლება იყოს თვლადიც და უთვლადიც, რაც იწვევს მნიშვნელობის სხვაობას.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

License