ახლანდელი განუსაზღვრელი დროის კითხვითი ფორმა

Introduction

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] არის დრო, იგი გამოხატავს მუდმივ სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც რეგულარულად მეორდება ან ყოველთვის ხდება.

კითხვითი [interrogative] ფორმით წარმოდგენისას, ზმნა კითხვას სვამს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს კითხვით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება do-დან does-ში;
 • ზმნა: ზმნის საწყისი ფორმა იგივეა (ყველანაირი ცვლილების გარეშე);
 • არაწესიერი [irregular verb] ზმნა to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. დაგეგმილი მომავალი
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2.  ცხრილები
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3.  ჩვევები და რუტინა
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4.  ფაქტები
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. მუდმივი სიტუაციები (აწმყოში)
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. დაპირებები…
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7.  დასრულებული მოქმედებები  ინსტრუქციებისა და მიმართულების კითხვა
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი ლაპარაკის მომენტში
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. არაფორმალური თხრობა
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს კითხვითი ფორმაში ვიყენებთ შემდეგ შემთხვევებში:

 1. დადგენილი მომავალი (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი თარიღით);
 2. ცხრილები (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი დროით);
 3. ჩვევები/რუტინა (ის, რაც აწმყოში მუდმივად ხდება);
 4. ფაქტები (ფაქტები, რომლებიც წარმოადგენს ზოგად ჭეშმარიტებას);
 5. მუდმივად განმეორებადი სიტუაციები (შემთხვევები, რომლებიც ხდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც მოხდება);
 6. დაპირებები;
 7. ინსტრუქციები (ბრძანებები);
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი საუბრის მომენტში (კომენტარები);
 9. არაფორმალური თხრობა (ამბის მოყოლა).

Summary

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] დროის კითხვითი [interrogative]ფორმა კითხვას სვამს იმ სიტუაციების შესახებ, რომლებიც ხდება რეგულარულად, მეორდება და ყოველთვის იჩენს თავს.

სტრუქტურა ასეთია:
Do/does + subject + verb + …? (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “Do you work on important projects?” =
— “Does she work on important projects?” =

შენიშვნა:  to be არის არაწესიერი ზმნა და, შესაბამისად, ის არ მიჰყვება კითხვითი წინადადების ფორმაციის ზოგად წესებს. კითხვის ჩამოყალიბებისთვის საჭიროა, ზმნა მოვათავსოთ წინადადების დასაწყისში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises