ახლანდელი განუსაზღვრელი დროის კითხვითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] არის დრო, იგი გამოხატავს მუდმივ სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც რეგულარულად მეორდება ან ყოველთვის ხდება.

კითხვითი [interrogative] ფორმით წარმოდგენისას, ზმნა კითხვას სვამს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს კითხვით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება do-დან does-ში;
 • ზმნა: ზმნის საწყისი ფორმა იგივეა (ყველანაირი ცვლილების გარეშე);
 • არაწესიერი [irregular verb] ზმნა to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. დაგეგმილი მომავალი
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2.  ცხრილები
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3.  ჩვევები და რუტინა
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4.  ფაქტები
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. მუდმივი სიტუაციები (აწმყოში)
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. დაპირებები…
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7.  დასრულებული მოქმედებები  ინსტრუქციებისა და მიმართულების კითხვა
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი ლაპარაკის მომენტში
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. არაფორმალური თხრობა
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს კითხვითი ფორმაში ვიყენებთ შემდეგ შემთხვევებში:

 1. დადგენილი მომავალი (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი თარიღით);
 2. ცხრილები (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი დროით);
 3. ჩვევები/რუტინა (ის, რაც აწმყოში მუდმივად ხდება);
 4. ფაქტები (ფაქტები, რომლებიც წარმოადგენს ზოგად ჭეშმარიტებას);
 5. მუდმივად განმეორებადი სიტუაციები (შემთხვევები, რომლებიც ხდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც მოხდება);
 6. დაპირებები;
 7. ინსტრუქციები (ბრძანებები);
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი საუბრის მომენტში (კომენტარები);
 9. არაფორმალური თხრობა (ამბის მოყოლა).

Summary

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] დროის კითხვითი [interrogative]ფორმა კითხვას სვამს იმ სიტუაციების შესახებ, რომლებიც ხდება რეგულარულად, მეორდება და ყოველთვის იჩენს თავს.

სტრუქტურა ასეთია:
Do/does + subject + verb + …? (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “Do you work on important projects?” =
— “Does she work on important projects?” =

შენიშვნა:  to be არის არაწესიერი ზმნა და, შესაბამისად, ის არ მიჰყვება კითხვითი წინადადების ფორმაციის ზოგად წესებს. კითხვის ჩამოყალიბებისთვის საჭიროა, ზმნა მოვათავსოთ წინადადების დასაწყისში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License