მრავლობითი რიცხვის ფორმაცია


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

მრავლობითი [Plural] რიცხვი გამოიყენება ერთზე მეტი ადამიანის, ცხოველის ან საგნის აღსანიშნავად.

Form

მრავლობითი არსებითი სახელები შესაძლოა ჩამოყალიბდეს მხოლობით ფორმაზე სუფიქსის დამატებით. გვაქვს მრავლობითი არსებითი სახელის ფორმაციის განსხვავებული შემთხვევები:

წესიერი

მრავლობითი არსებითი სახელების წესიერი ფორმები ყალიბდება მხოლობით ფორმაზე -s სუფიქსის დამატებით.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

არაწესიერი

არსებითი სახელის მრავლობითი შესაძლოა ჩამოყალიბდეს სხვადასხვანაირად, რაც განპირობებულია მხოლობითი ფორმის დაბოლოებით. გვაქვს არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის ფორმაციის განსხვავებული შემთხვევები, რომლებიც  შეგვიძლია გადავანაწილოთ სუფიქსების მიხედვით:

 • არსებით სახელებს სუფიქსით -ch, -s, -sh, -x ან -z: ემატება -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • არსებითი სახელები სუფიქსით -y: იცვლება -y-დან -i-ში და ემატება -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • არსებითი სახელები სუფიქსით -fe ან -f: იცვლება -f(e)-დან -v-ში და ემატება (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

წესიერი

 • StudentPeter and Eva are students.

არაწესიერი

არსებითი სახელები სუფიქსით: -ch, -s, -sh -x or -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

არსებითი სახელები სუფიქსით -y

 • StoryHe tells me some stories.

არსებითი სახელები სუფიქსით: -fe or -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

მხოლობით რიცხვს ვიყენებთ, როცა მხოლოდ ერთი საგნის აღნიშვნა გვსურს, მრავლობითი რიცხვი გამოიყენება ორი და მეტი საგნის აღსანიშნავად. მრავლობით რიცხვს ვიყენებთ მხოლოდ თვლად არსებით სახელებთან ანუ საგნებთან, რომელთა დათვლაც შესაძლებელია რიცხვების გამოყენებით.

უთვლადი არსებითი სახელები არ მისდევენ მრავლობითის ფორმირების წესებს.

 

Summary

არსებითი სახელის მრავლობითი [plural] შესაძლოა ჩამოყალიბდეს სხვადასხვანაირად, რაც განპირობებულია მხოლობითი ფორმის დაბოლოებით. ძირითად შემთხვევებში ფორმირება ხდება მხოლობით ფორმაზე -s  სუფიქსის დამატებით.

მაგალითად:
— “One cup.” ⇒ “Three cups.” = ჩვენ ვამატებთ -s-ს არსებითი სახელის ბოლოში.

თუმცა, მრავლობითი რიცხვის წარმოებისას [plural formation] გვაქვს არაწესიერი წარმოებაც [irregularities], რომელიც დამოკიდებულია არსებითი სახელის დაბოლოებაზე.

მაგალითად:

— სუფიქსებთან -ch-s, -sh, -x or -z: “One fox.” ⇒ “Two foxes.” = არსებითს ემატება -es.
— სუფიქსთან -y: “One lady.” ⇒ “Two ladies.” = -y გადადის -i-ში და ემატება -es.
— სუფიქსებთან -fe or -f: “One life.” ⇒ “Two lives.” =  -f- გადადის -v-ში და ემატება -es (ზოგ შემთხვევაში ემატება მხოლოდ -s).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License