თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

თვლადი არსებითი სახელები [Countable nouns] მიემართება საგნებს, რომელთა დათვლაც რიცხვების გამოყენებითაა შესაძლებელი.

უთვლადი არსებითი სახელები [Uncountable nouns] მიემართება მასას [mass], რომლის საგნად გამოყოფა შეუძლებელია.

Form

არ არსებობს დადგენილი წესები, თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელების ფორმირებისთვის.

თვლადი არსებითი სახელები

თვლად არსებით სახელებს აქვთ როგორც მხოლობითი, ისე მრავლობითი ფორმა. მათი გამოყენება შესაძლებელია როგორც მხოლობით, ისე მრავლობით რიცხვში. მათ ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლებთან (a/an) და რიცხვებთან.

უთვლადი არსებითი სახელები

უთვლადი არსებითი სახელების გამოყენება შეუძლებელია განუსაზღვრელ არტიკლებთან (a/an) ან რიცხვებთან. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ:

  • მხოლოდ მხოლობითი რიცხვის ფორმა, რომელიც მრავლობითში არ გამოიყენება (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • მხოლოდ მრავლობითი რიცხვის ფორმა, რომელიც მხოლობითში არ გამოიყენება (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

თვლადი არსებითი სახელები

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

უთვლადი არსებითი სახელები

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

თვლადი არსებითი სახელები გამოიყენება საგნებისთვის, რომელთა დათვლაც რიცხვების გამოყენებითაა შესაძლებელი.

უთვლადი არსებითი სახელები მიემართება მასას და მისი გამოცალკევება შეუძლებელია (ამინდი, სითხეები, მასალები და აბსტრაქტული სახელები.

Summary

თვლადი არსებითი სახელები [Countable nouns] მიემართება ცალკე მდგომ საგნებს, რომელთა დათვლაც რიცხვების გამოყენებითაა შესაძლებელი და რომლებიც გამოიყენება განუსაზღვრელ არტიკლთან (a/an).

უთვლადი არსებითი სახელები [Uncountable nouns] მიემართება აბსტრაქტულ საგნებს, მასას, რომლის გამოცალკევება შეუძლებელია, მათი გამოყენება შეუძლებელია განუსაზღვრელ არტიკლთან (a/an) და როგორც წესი, აქვთ მხოლოდ მხოლობითი ფორმა მრავლობითის გარეშე, ან პირიქით, მრავლობითი ფორმა, მხოლობითის გარეშე.
— “There is a mobile phone on the table.” = მობილური ტელეფონი არის თვლადი მხოლობითი არსებითი სახელი, ამიტომაც ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლს a.
— “There are two mobile phones on the table.” = მობილური ტელეფონი არის თვლადი მხოლობითი არსებითი სახელი, ამიტომაც შეგვიძლია მათი დათვლა რიცხვებით two.
— “My teacher bought furniture for her house.” / “My teacher bought furnitures for her house.“= ავეჯი არის უთვლადი მხოლობითი არსებითი სახელი, რომელსაც არ აქვს მრავლობითი ფორმა.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = პოლიცია რის უთვლადი მხოლობითი არსებითი სახელი, რომელსაც არ აქვს მხოლობითი ფორმა.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License