ნათესაობითი ბრუნვა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ნათესაობითი ბრუნვა [possessive case] გამოიყენება ნივთებისთვის, რომლებიც ეკუთვნის ადამიანებს ან ცხოველებს, მისი გამოყენება შეიძლება მაშინაც, როცა ერთი უსულო საგანი მეორეს ეკუთვნის.

Form

ნათესაობითი ბრუნვა შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ სამი გზით:

 • მხოლობითი [singular] რიცხვისთვის ასევე მხოლობითში მდგარ არსებით სახელს ემატება აპოსტროფი და s (’s): catcat’s;
 • მრავლობითი [plural] რიცხვისთვის ასევე მრავლობით რიცხვში მდგომ არსებით სახელებს ემატება აპოსტროფი (): catscats;
 • არაწესიერი მრავლობითი რიცხვისთვის [irregular plural] არაწესიერი მრავლობითის ფორმაში მდგომ არსებით სახელს ემატება აპოსტროფი და s (’s): peoplepeople’s.

Example

 • მხოლობითი:
  • This is my sister‘s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).
 • მრავლობითი:
  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).
 • არაწესიერი მრავლობითი:
  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‘s phone numbers (two women or more).

Use

ნათესაობითი ბრუნვა გამოიყენება ნივთებისთვის, რომლებიც ეკუთვნის ადამიანებს ან ცხოველებს,მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება მაშინაც, როცა გვსურს გადმოვცეთ საგნების ფიზიკური მახასიათებლები და ურთიერთდამოკიდებულება.

Summary

ნათესაობითი ბრუნვა [possessive case]  გამოიყენება ნივთებისთვის, რომლებიც ეკუთვნის ადამიანებს ან ცხოველებს,მაგრამ მისი გამოყენება შეიძლება მაშინაც, როცა გვსურს გადმოვცეთ საგნების ფიზიკური მახასიათებლები და ურთიერთდამოკიდებულება.

მაგალითად:
— მხოლობითი არსებითი სახელები: “The cat‘s ball is on the sofa.” = ბურთი ეკუთვნის ერთ კატას, ამიტომ ემატება (-‘s).
— მრავლობითი არსებითი სახელები: “The cats ball is on the sofa.” = ბურთი ეკუთვნის ერთზე მეტ კატას, ამიტომ ემატება ().
— არაწესიერი არსებითი სახელები: “The children‘s ball is on the sofa.” = children (ბავშვები) არის არაწესიერი არსებითი სახელი, ამიტომ ემატება (-‘s).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License