Unit 5.1

Sở hữu cách

Advertising

Introduction

Sở hữu cách [possessive case] được sử dụng để nói về những thứ thuộc về một người hoặc con vật. Chúng ta thậm chí có thể sử dụng nó để chỉ ra rằng một thứ thuộc về người khác.

Form

 Sở hữu có ba cách hình thành:

  • Ở dạng số ít [singular] chúng ta thêm dấu nháy đơn và s (‘s) vào danh từ số ít: cat ⇒ cat‘s;
  • Ở dạng số nhiều [plural] chúng ta thêm một dấu nháy đơn (‘) vào các danh từ số nhiều thông thường: catscats
  • Ở dạng số nhiều bất quy tắc [irregular plural] chúng ta thêm dấu nháy đơn và s (‘s) vào danh từ số nhiều bất quy tắc: people ⇒ people‘s

Example

Số ít:

  • This is my sister‘s room (one sister).
  • You can find my friend‘s number here (one friend).

Số nhiều:

  • This is my sisters’ room (two sisters or more).
  • You can find my friends’ numbers here (two friends or more).

Số nhiều bất quy tắc:

  • These children‘s mobile phones are missing (two children or more).
  • She took these women‘s phone numbers (two women or more).

Use

Chúng ta sử dụng sở hữu cách khi chúng ta nói về những thứ thuộc về một người hoặc động vật, nhưng chúng tôi cũng sử dụng nó để thể hiện mối quan hệ và đặc điểm vật lý của chủ thể.

Summary

Sở hữu cách [possessive case] được sử dụng để nói về những thứ thuộc về một người hoặc con vật. Chúng ta thậm chí có thể sử dụng nó để chỉ ra rằng một thứ thuộc về người khác.

Ví dụ:
— Danh từ số ít, chúng ta thêm (-‘s): “The cat‘s ball is on the sofa.” = Quả bóng thuộc về một con mèo.
— Danh từ số nhiều, chúng ta thêm (): “The cats ball is on the sofa.” = Quả bóng thuộc về nhiều hơn một con mèo.
— Danh từ số nhiều bất quy tắc, chúng ta thêm (-‘s): “The children‘s ball is on the sofa.” = Children là một danh từ số nhiều bất quy tắc.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License