Unit 11.1

Câu hỏi Wh- ở thì Hiện tại

Advertising

Introduction

Câu hỏi Wh [Wh- questions] luôn luôn bắt đầu bằng một trong những từ nghi vấn [wh- questions words] (đại từ nghi vấn), trong đó cho biết loại thông tin nào muốn được hỏi đến.

Câu hỏi Wh- ở thì hiện tại đơn [wh- questions in the present] được sử dụng để yêu cầu thông tin trong hiện tại.

Form

Để tạo một câu hỏi wh-, chúng ta đặt một trợ động từ hoặc động từ khiếm khuyết sau câu hỏi wh- và trước một chủ ngữ.

Ở thì hiện tại (cả thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn), chúng ta sử dụng các hình thức hiện tại của trợ động từ và động từ khiếm khuyết.

Cấu trúc của câu hỏi wh- ở thì hiện tại là:

 • Với trợ động từ:
  Wh- question word + auxiliary verb (present form) + subject + verb + …?
 • Với động từ khiếm khuyết:
  Wh- question word + modal verb (present form) + subject + verb + …?
 • Không có trợ động từ:
  What/who + verb (third person singular) + …?
  Which/whose + noun + verb (third person singular/plural) + …?

Các từ wh- trong câu hỏi wh- bao gồm: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhom và how.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Các từ wh- được sử dụng để đặt câu hỏi là:

 1. When (để hỏi thông tin về thời gian);
 2. Where (để hỏi thông tin về địa điểm);
 3. Why (để hỏi lý do);
 4. Which (để hỏi thông tin về sở thích giữa hai hoặc nhiều thứ);
 5. What (để hỏi thông tin về một cái gì đó);
 6. Whose (để hỏi thông tin về những thứ thuộc về ai đó);
 7. Who (để hỏi thông tin về mọi người, như một chủ ngữ);
 8. Whom (để hỏi thông tin về mọi người, như một đối tượng – tân ngữ);
 9. How* (để hỏi thông tin về cách thực hiện một cái gì đó, cách thức một cái gì đó xảy ra).

Những câu hỏi này cũng được gọi là câu hỏi mở vì câu trả lời có thể có cho chúng là vô hạn.

* How không bắt đầu với wh-, nhưng nó cũng được coi là một câu hỏi wh- .

Summary

Câu hỏi wh- [Wh-questions] bắt đầu với một trong những từ wh- dùng để hỏi : what, when, where, which, who, whom, whose, why và how.

Các từ wh- dùng để hỏi giới thiệu các câu hỏi.

Ví dụ:
— “Where is the toilet?” = Where giới thiệu một câu hỏi mở, bởi vì bạn có thể đưa ra vô số câu trả lời.
♦ “Is there a toilet?” = Câu hỏi yes/no yêu cầu câu trả lời ngắn theo sau yes hoặc no, chúng còn được gọi là câu hỏi đóng.

LƯU Ý: Trợ động từ (be/have) hoặc động từ khiếm khuyết (can/could/would) phải được đặt sau một câu hỏi wh- và trước một chủ ngữ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License