Unit 11.1

İndiki Zamanda Wh- Sualları

Introduction

Wh- sualları [wh- questions] həmişə hansı məlumatın istəndiyini göstərən wh- sualı sözlərindən [wh- question words] (sual əvəzliklərindən) biri ilə başlayır.

İndiki zamandakı wh- sualları [wh- questions in the present] indiki zamanda məlumat istəmək üçün istifadə olunur.

Form

Wh- sualı yaratmaq üçün, wh- sualı sözündən sonra və mübtədadan əvvəl köməkçi fel və ya modal fel yerləşdirilir.

In the present tense (both simple and continuous), we use the present forms of the auxiliary and modal verbs.

İndiki zamanda (həm sadə, həm də davamlı) köməkçi və modal fellərin indiki formalarından istifadə edilir.

Wh- suallarının cümlədə quruluşu belədir:

 • Köməkçi fel ilə:
  Wh- sual sözü + köməkçi fel (indiki zaman) + mübtəda + fel + …?
 • Modal fel ilə:
  Wh- sual sözü + modal fel (indiki zaman) + mübtəda + fel + …?
 • Köməkçi fel ilə:
  What/who + fel (üçüncü şəxsin təki) + …?
  Which/whose + isim + fel (üçüncü şəxsin təki/cəmi) + …?

Wh- sual sözləri bunlardır: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Sual cümləsi yaratmaq üçün işlədilən wh- sözləri bunlardır:

 1. When (vaxt haqqında məlumat soruşmaq);
 2. Where (yer haqqında məlumat soruşmaq);
 3. Why (səbəb barədə soruşmaq);
 4. Which (iki və ya daha çox şey arasındakı üstünlük barədə məlumat soruşmaq);
 5. What (bir şey haqqında məlumat soruşmaq);
 6. Whose (bir şeyin kimə aid olduğu barədə məlumat soruşmaq);
 7. Who (mübtəda olaraq insanlar haqqında məlumat soruşmaq);
 8. Whom (tamamlıq olaraq insanlar haqqında məlumat soruşmaq);
 9. How* (bir şeyin necə edildiyi, bir şeyin necə baş verdiyi barədə məlumat soruşmaq).

Bu suallara açıq suallar da deyilir, çünki onlara mümkün cavablar sonsuzdur.

*How wh- ilə başlamır, wh- suallarına aid edilir.

Summary

Wh-sualları [wh- questions] wh- sual sözləri [wh- question words] ilə başlayır: what, when, where, which, who, whom, whose, whyhow.

Wh- sual sözləri [wh- question words] sualları qurmaq üçün işlədilir.

Məsələn:
— “Where is the toilet?” = Where açıq sual qurmaq üçün işlədilir, çünki sonsuz sayda cavabı ola bilər.
♦ “Is there a toilet?” = Hə/yox sualları yes və ya no ilə cavablandırılır, həmçinin qapalı suallar da adlanır.

QEYD: Köməkçi (be/have) və ya modal fellər (can/could/would)  wh-suallarından [wh- questions] sonra və mübtədadan əvvəl gəlir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises


License

English Grammar A1 Level for Azeri speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.