Unit 11.1

İndiki Zamanda Wh- Sualları

Introduction

Wh- sualları [wh- questions] həmişə hansı məlumatın istəndiyini göstərən wh- sualı sözlərindən [wh- question words] (sual əvəzliklərindən) biri ilə başlayır.

İndiki zamandakı wh- sualları [wh- questions in the present] indiki zamanda məlumat istəmək üçün istifadə olunur.

Form

Wh- sualı yaratmaq üçün, wh- sualı sözündən sonra və mübtədadan əvvəl köməkçi fel və ya modal fel yerləşdirilir.

İndiki zamanda (həm sadə, həm də davamlı) köməkçi və modal fellərin indiki formalarından istifadə edilir.

Wh- suallarının cümlədə quruluşu belədir:

 • Köməkçi fel ilə:
  Wh- sual sözü + köməkçi fel (indiki zaman) + mübtəda + fel + …?
 • Modal fel ilə:
  Wh- sual sözü + modal fel (indiki zaman) + mübtəda + fel + …?
 • Köməkçi fel ilə:
  What/who + fel (üçüncü şəxsin təki) + …?
  Which/whose + isim + fel (üçüncü şəxsin təki/cəmi) + …?

Wh- sual sözləri bunlardır: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Sual cümləsi yaratmaq üçün işlədilən wh- sözləri bunlardır:

 1. When (vaxt haqqında məlumat soruşmaq);
 2. Where (yer haqqında məlumat soruşmaq);
 3. Why (səbəb barədə soruşmaq);
 4. Which (iki və ya daha çox şey arasındakı üstünlük barədə məlumat soruşmaq);
 5. What (bir şey haqqında məlumat soruşmaq);
 6. Whose (bir şeyin kimə aid olduğu barədə məlumat soruşmaq);
 7. Who (mübtəda olaraq insanlar haqqında məlumat soruşmaq);
 8. Whom (tamamlıq olaraq insanlar haqqında məlumat soruşmaq);
 9. How* (bir şeyin necə edildiyi, bir şeyin necə baş verdiyi barədə məlumat soruşmaq).

Bu suallara açıq suallar da deyilir, çünki onlara mümkün cavablar sonsuzdur.

*How wh- ilə başlamır, wh- suallarına aid edilir.

Summary

Wh-sualları [wh- questions] wh- sual sözləri [wh- question words] ilə başlayır: what, when, where, which, who, whom, whose, whyhow.

Wh- sual sözləri [wh- question words] sualları qurmaq üçün işlədilir.

Məsələn:
— “Where is the toilet?” = Where açıq sual qurmaq üçün işlədilir, çünki sonsuz sayda cavabı ola bilər.
♦ “Is there a toilet?” = Hə/yox sualları yes və ya no ilə cavablandırılır, həmçinin qapalı suallar da adlanır.

QEYD: Köməkçi (be/have) və ya modal fellər (can/could/would)  wh-suallarından [wh- questions] sonra və mübtədadan əvvəl gəlir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


License