Unit 11.1

İndiki Zamanda Wh- Sualları

Advertising

Introduction

Wh- sualları [wh- questions] həmişə hansı məlumatın istəndiyini göstərən wh- sualı sözlərindən [wh- question words] (sual əvəzliklərindən) biri ilə başlayır.

İndiki zamandakı wh- sualları [wh- questions in the present] indiki zamanda məlumat istəmək üçün istifadə olunur.

Form

Wh- sualı yaratmaq üçün, wh- sualı sözündən sonra və mübtədadan əvvəl köməkçi fel və ya modal fel yerləşdirilir.

İndiki zamanda (həm sadə, həm də davamlı) köməkçi və modal fellərin indiki formalarından istifadə edilir.

Wh- suallarının cümlədə quruluşu belədir:

 • Köməkçi fel ilə:
  Wh- sual sözü + köməkçi fel (indiki zaman) + mübtəda + fel + …?
 • Modal fel ilə:
  Wh- sual sözü + modal fel (indiki zaman) + mübtəda + fel + …?
 • Köməkçi fel ilə:
  What/who + fel (üçüncü şəxsin təki) + …?
  Which/whose + isim + fel (üçüncü şəxsin təki/cəmi) + …?

Wh- sual sözləri bunlardır: whenwherewhywhichwhatwhosewhowhomhow.

Example

 1. When does she read a magazine?
 2. Where do you buy bread?
 3. Why have you got 5 cars?
 4. Which house is yours?
 5. What can I do now?
 6. Whose computer is this?
 7. Who speaks German in our group?
 8. Whom does he like?
 9. How old are you?

Use

Sual cümləsi yaratmaq üçün işlədilən wh- sözləri bunlardır:

 1. When (vaxt haqqında məlumat soruşmaq);
 2. Where (yer haqqında məlumat soruşmaq);
 3. Why (səbəb barədə soruşmaq);
 4. Which (iki və ya daha çox şey arasındakı üstünlük barədə məlumat soruşmaq);
 5. What (bir şey haqqında məlumat soruşmaq);
 6. Whose (bir şeyin kimə aid olduğu barədə məlumat soruşmaq);
 7. Who (mübtəda olaraq insanlar haqqında məlumat soruşmaq);
 8. Whom (tamamlıq olaraq insanlar haqqında məlumat soruşmaq);
 9. How* (bir şeyin necə edildiyi, bir şeyin necə baş verdiyi barədə məlumat soruşmaq).

Bu suallara açıq suallar da deyilir, çünki onlara mümkün cavablar sonsuzdur.

*How wh- ilə başlamır, wh- suallarına aid edilir.

Summary

Wh-sualları [wh- questions] wh- sual sözləri [wh- question words] ilə başlayır: what, when, where, which, who, whom, whose, whyhow.

Wh- sual sözləri [wh- question words] sualları qurmaq üçün işlədilir.

Məsələn:
— “Where is the toilet?” = Where açıq sual qurmaq üçün işlədilir, çünki sonsuz sayda cavabı ola bilər.
♦ “Is there a toilet?” = Hə/yox sualları yes və ya no ilə cavablandırılır, həmçinin qapalı suallar da adlanır.

QEYD: Köməkçi (be/have) və ya modal fellər (can/could/would)  wh-suallarından [wh- questions] sonra və mübtədadan əvvəl gəlir.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License